93030 «Έρευνα στην περιβαλλοντική πληροφορική» (Πρόσκληση 298995/2023 - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ)

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΕΛΚΕ ΑΠΘ) στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Έρευνα στην περιβαλλοντική πληροφορική», που χρηματοδοτείται από ιδίους πόρους, με Επιστημονικό Υπεύθυνο τον κ. Κωνσταντίνο Καρατζά, καθηγητή του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών ΑΠΘ, προκηρύσσει μία (1) υποτροφία για υποψήφιους διδάκτορες του ΑΠΘ, σύμφωνα με το άρθρο 283, παρ. 2, του Ν. 4957/2022 (Απόφαση Συγκλήτου 55167/16-03-2023, ΦΕΚ Τεύχος B' 3500/25.05.2023), για χρονικό διάστημα 2 μηνών από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης και με προϋπολογισθέν ποσό έως 750,00 € ανά μήνα για υποψήφιο/α διδάκτορα. Η σύμβαση δύναται να παραταθεί έως την ημερομηνία λήξης του έργου 31/12/2024 (σε περίπτωση παράτασης μέχρι τη λήξη αυτής) και εντός των εγκεκριμένων ορίων του προϋπολογισμού του.
 

Πίσω στην λίστα

Αρ. πρωτ. Πρόσκλησης 298995/15-11-2023

Προθεσμία Υποβολής: 27/11/2023

Ημερομηνία Δημοσίευσης: 01 Δεκ. 2023

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΕΛΚΕ ΑΠΘ) στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Έρευνα στην περιβαλλοντική πληροφορική», που χρηματοδοτείται από ιδίους πόρους, με Επιστημονικό Υπεύθυνο τον κ. Κωνσταντίνο Καρατζά, καθηγητή του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών ΑΠΘ, προκηρύσσει μία (1) υποτροφία για υποψήφιους διδάκτορες του ΑΠΘ, σύμφωνα με το άρθρο 283, παρ. 2, του Ν. 4957/2022 (Απόφαση Συγκλήτου 55167/16-03-2023, ΦΕΚ Τεύχος B' 3500/25.05.2023), για χρονικό διάστημα 2 μηνών από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης και με προϋπολογισθέν ποσό έως 750,00 € ανά μήνα για υποψήφιο/α διδάκτορα. Η σύμβαση δύναται να παραταθεί έως την ημερομηνία λήξης του έργου 31/12/2024 (σε περίπτωση παράτασης μέχρι τη λήξη αυτής) και εντός των εγκεκριμένων ορίων του προϋπολογισμού του.