76510 «Προηγμένες τεχνικές ανάλυσης δεδομένων για έγκαιρο εντοπισμό σφαλμάτων» (Πρόσκληση 298970/2023 - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ)

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΕΛΚΕ ΑΠΘ) στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Προηγμένες τεχνικές ανάλυσης δεδομένων για έγκαιρο εντοπισμό σφαλμάτων», που χρηματοδοτείται από ιδιωτικούς πόρους, με Επιστημονικό Υπεύθυνο τον κ. Αναστάσιο Γούναρη, Αναπληρωτή καθηγητή του Τμήματος Πληροφορικής ΑΠΘ, προκηρύσσει  μία (1) υποτροφία για υποψήφιους διδάκτορες του ΑΠΘ, σύμφωνα με το άρθρο 283, παρ. 2, του Ν. 4957/2022 (Απόφαση Συγκλήτου 55167/16-03-2023, ΦΕΚ Τεύχος B' 3500/25.05.2023), για χρονικό διάστημα από την υπογραφή της σύμβασης έως τις 30/06/2024 και με προϋπολογισθέν ποσό έως 750,00 € ανά μήνα για υποψήφιο/α διδάκτορα. Η σύμβαση δύναται να παραταθεί έως την ημερομηνία λήξης του έργου, 31/12/2024, (σε περίπτωση παράτασης μέχρι τη λήξη αυτής) και εντός των εγκεκριμένων ορίων του προϋπολογισμού του.
 

Πίσω στην λίστα

Αρ. πρωτ. Πρόσκλησης 298970/15-11-2023

Προθεσμία Υποβολής: 27/11/2023

Ημερομηνία Δημοσίευσης: 01 Δεκ. 2023

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΕΛΚΕ ΑΠΘ) στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Προηγμένες τεχνικές ανάλυσης δεδομένων για έγκαιρο εντοπισμό σφαλμάτων», που χρηματοδοτείται από ιδιωτικούς πόρους, με Επιστημονικό Υπεύθυνο τον κ. Αναστάσιο Γούναρη, Αναπληρωτή καθηγητή του Τμήματος Πληροφορικής ΑΠΘ, προκηρύσσει  μία (1) υποτροφία για υποψήφιους διδάκτορες του ΑΠΘ, σύμφωνα με το άρθρο 283, παρ. 2, του Ν. 4957/2022 (Απόφαση Συγκλήτου 55167/16-03-2023, ΦΕΚ Τεύχος B' 3500/25.05.2023), για χρονικό διάστημα από την υπογραφή της σύμβασης έως τις 30/06/2024 και με προϋπολογισθέν ποσό έως 750,00 € ανά μήνα για υποψήφιο/α διδάκτορα. Η σύμβαση δύναται να παραταθεί έως την ημερομηνία λήξης του έργου, 31/12/2024, (σε περίπτωση παράτασης μέχρι τη λήξη αυτής) και εντός των εγκεκριμένων ορίων του προϋπολογισμού του.