76205 «Αποκατάσταση και Επανάχρηση Ιστορικών Κτιρίων και Συνόλων. (Εκπόνηση-έλεγχος μελετών, οργάνωση-διαχείριση εργοταξίου) (2ος)» (Πρόσκληση 291639/2023 - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ)

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΕΛΚΕ ΑΠΘ) στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Αποκατάσταση και Επανάχρηση Ιστορικών Κτιρίων και Συνόλων. (Εκπόνηση-έλεγχος μελετών, οργάνωση-διαχείριση εργοταξίου) (2ος)», που χρηματοδοτείται από ιδιώτες, με Επιστημονικό Υπεύθυνο τον κ. Μιχαήλ-Κωνσταντίνο Νομικό, ομότιμο καθηγητή του Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών ΑΠΘ, προτίθεται να αναθέσει σε ένα (1) άτομο με σύμβαση μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου για χρονικό διάστημα συνεχόμενο ή όχι (ανάλογα με τις ανάγκες του έργου), από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης έως τις 28-02-2024 το παρακάτω έργο και με ανώτατο συνολικό προϋπολογισθέν ποσό 3.500€ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και των νόμιμων κρατήσεων). Η σύμβαση δύναται να παραταθεί έως την ημερομηνία λήξης του έργου 31-03-2024 (σε περίπτωση παράτασης μέχρι τη λήξη αυτής) και εντός των εγκεκριμένων ορίων του προϋπολογισμού του.
 

Πίσω στην λίστα

Αρ. πρωτ. Πρόσκλησης 291639/08-11-2023

Προθεσμία Υποβολής: 20/11/2023

Ημερομηνία Δημοσίευσης: 01 Δεκ. 2023

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΕΛΚΕ ΑΠΘ) στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Αποκατάσταση και Επανάχρηση Ιστορικών Κτιρίων και Συνόλων. (Εκπόνηση-έλεγχος μελετών, οργάνωση-διαχείριση εργοταξίου) (2ος)», που χρηματοδοτείται από ιδιώτες, με Επιστημονικό Υπεύθυνο τον κ. Μιχαήλ-Κωνσταντίνο Νομικό, ομότιμο καθηγητή του Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών ΑΠΘ, προτίθεται να αναθέσει σε ένα (1) άτομο με σύμβαση μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου για χρονικό διάστημα συνεχόμενο ή όχι (ανάλογα με τις ανάγκες του έργου), από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης έως τις 28-02-2024 το παρακάτω έργο και με ανώτατο συνολικό προϋπολογισθέν ποσό 3.500€ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και των νόμιμων κρατήσεων). Η σύμβαση δύναται να παραταθεί έως την ημερομηνία λήξης του έργου 31-03-2024 (σε περίπτωση παράτασης μέχρι τη λήξη αυτής) και εντός των εγκεκριμένων ορίων του προϋπολογισμού του.