74496 «ΕΔΒΜ191 - Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης για το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023» (Πρόσκληση 245227/2022 - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ)

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας ΑΠΘ, στο πλαίσιο υλοποίησης της ενταγμένης στο Επιχειρησιακό  Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» (αρ. πρωτ. Πρόσκλησης 58565/06-06-2022, κωδ. ΕΔΒΜ191) Πράξης με τίτλο «Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης για το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023» (κωδικός MIS: 5180700), που  συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, ΕΚΤ) και από Εθνικούς Πόρους, και  κατ’ εφαρμογή της απόφασης στη Συν. 961/27-09-2022 της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης, προσκαλεί Νέους Επιστήμονες κατόχους Διδακτορικού Διπλώματος να εκδηλώσουν ενδιαφέρον για την παροχή διδακτικού έργου στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ) κατά το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023, σύμφωνα με τον συνημμένο στην παρούσα πίνακα επιλέξιμων θέσεων/επιστημονικών πεδίων, όπως αυτά έχουν εγκριθεί με αποφάσεις των οικείων Τμημάτων, Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Η/Υ αρ. Συν. 24/31-08-2022, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών αρ. Συν. 29/30-08-2022, Τμήμα Φυσικής αρ. Συν. 1/09-08-2022 και τις υπ’ αριθμ. 78557/17-06-2022 (αρ. Συν. 3109/15-6-2022) και 90070/27-07-2022 (αρ. Συν 3114/26-7-2022) αποφάσεις της Συγκλήτου του ΑΠΘ σχετικά με την κατανομή των θέσεων στα Τμήματα αυτά.
 

Πίσω στην λίστα

Αρ. πρωτ. Πρόσκλησης 245227/29-09-2022

Προθεσμία Υποβολής: 10/10/2022

Ημερομηνία Δημοσίευσης: 10 Νοε. 2022

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας ΑΠΘ, στο πλαίσιο υλοποίησης της ενταγμένης στο Επιχειρησιακό  Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» (αρ. πρωτ. Πρόσκλησης 58565/06-06-2022, κωδ. ΕΔΒΜ191) Πράξης με τίτλο «Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης για το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023» (κωδικός MIS: 5180700), που  συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, ΕΚΤ) και από Εθνικούς Πόρους, και  κατ’ εφαρμογή της απόφασης στη Συν. 961/27-09-2022 της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης, προσκαλεί Νέους Επιστήμονες κατόχους Διδακτορικού Διπλώματος να εκδηλώσουν ενδιαφέρον για την παροχή διδακτικού έργου στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ) κατά το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023, σύμφωνα με τον συνημμένο στην παρούσα πίνακα επιλέξιμων θέσεων/επιστημονικών πεδίων, όπως αυτά έχουν εγκριθεί με αποφάσεις των οικείων Τμημάτων, Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Η/Υ αρ. Συν. 24/31-08-2022, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών αρ. Συν. 29/30-08-2022, Τμήμα Φυσικής αρ. Συν. 1/09-08-2022 και τις υπ’ αριθμ. 78557/17-06-2022 (αρ. Συν. 3109/15-6-2022) και 90070/27-07-2022 (αρ. Συν 3114/26-7-2022) αποφάσεις της Συγκλήτου του ΑΠΘ σχετικά με την κατανομή των θέσεων στα Τμήματα αυτά.