74496 «Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης για το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023» (Πρόσκληση 336352/2022 - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ)

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας ΑΠΘ, στο πλαίσιο υλοποίησης της ενταγμένης στο Επιχειρησιακό  Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» (αρ. πρωτ. Πρόσκλησης 58565/06-06-2022, κωδ. ΕΔΒΜ191) Πράξης με τίτλο «Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης για το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023» (κωδικός MIS: 5180700), που  συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, ΕΚΤ) και από Εθνικούς Πόρους, και  κατ’ εφαρμογή της απόφασης στη Συν. 975/20-12-2022 της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης, προσκαλεί Νέους Επιστήμονες κατόχους Διδακτορικού Διπλώματος να εκδηλώσουν ενδιαφέρον για την παροχή διδακτικού έργου στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ) κατά το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023, σύμφωνα με τον συνημμένο στην παρούσα πίνακα επιλέξιμων θέσεων/επιστημονικών πεδίων, όπως αυτά έχουν εγκριθεί με αποφάσεις των οικείων Τμημάτων, Τμήμα Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας αρ. Συν. 547/7-12-2022, Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών αρ. Συν. 11/13-12-2022, Τμήμα Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος αρ. Συν. 11/9-12-2022, Τμήμα Μαθηματικών αρ. Συν. 601/7-12-2022, Τμήμα Οδοντιατρικής αρ. Συν. 511/ 12-12-2022, Τμήμα Οικονομικών Επιστημών αρ. Συν. 160/14-12-2022, Τμήμα Ψυχολογίας αρ. Συν. 406/08-12-2022 και τις υπ’ αριθμ. 78557/17-06-2022 (αρ. Συν. 3109/15-6-2022) και 90070/27-07-2022 (αρ. Συν 3114/26-7-2022) αποφάσεις της Συγκλήτου του ΑΠΘ σχετικά με την κατανομή των θέσεων στα Τμήματα αυτά.

Πίσω στην λίστα

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας ΑΠΘ, στο πλαίσιο υλοποίησης της ενταγμένης στο Επιχειρησιακό  Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» (αρ. πρωτ. Πρόσκλησης 58565/06-06-2022, κωδ. ΕΔΒΜ191) Πράξης με τίτλο «Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης για το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023» (κωδικός MIS: 5180700), που  συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, ΕΚΤ) και από Εθνικούς Πόρους, και  κατ’ εφαρμογή της απόφασης στη Συν. 975/20-12-2022 της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης, προσκαλεί Νέους Επιστήμονες κατόχους Διδακτορικού Διπλώματος να εκδηλώσουν ενδιαφέρον για την παροχή διδακτικού έργου στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ) κατά το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023, σύμφωνα με τον συνημμένο στην παρούσα πίνακα επιλέξιμων θέσεων/επιστημονικών πεδίων, όπως αυτά έχουν εγκριθεί με αποφάσεις των οικείων Τμημάτων, Τμήμα Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας αρ. Συν. 547/7-12-2022, Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών αρ. Συν. 11/13-12-2022, Τμήμα Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος αρ. Συν. 11/9-12-2022, Τμήμα Μαθηματικών αρ. Συν. 601/7-12-2022, Τμήμα Οδοντιατρικής αρ. Συν. 511/ 12-12-2022, Τμήμα Οικονομικών Επιστημών αρ. Συν. 160/14-12-2022, Τμήμα Ψυχολογίας αρ. Συν. 406/08-12-2022 και τις υπ’ αριθμ. 78557/17-06-2022 (αρ. Συν. 3109/15-6-2022) και 90070/27-07-2022 (αρ. Συν 3114/26-7-2022) αποφάσεις της Συγκλήτου του ΑΠΘ σχετικά με την κατανομή των θέσεων στα Τμήματα αυτά.