74213 «Εκτίμηση και μετριασμός των κινδύνων της κλιματικής αλλαγής και των φυσικών κινδύνων που απειλούν τα μνημεία πολιτιστικής κληρονομιάς (TRIQUETRA)» (Πρόσκληση 12809/2023_ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ)

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΕΛΚΕ ΑΠΘ) στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Εκτίμηση και μετριασμός των κινδύνων της κλιματικής αλλαγής και των φυσικών κινδύνων που απειλούν τα μνημεία πολιτιστικής κληρονομιάς (TRIQUETRA)», που χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στο πλαίσιο του Προγράμματος Horizon 2021-2027, με Επιστημονικό Υπεύθυνο τον κ. Χαράλαμπο Φείδα, καθηγητή Τμήματος Γεωλογίας ΑΠΘ, προτίθεται να αναθέσει σε ένα (1) άτομο με σύμβαση μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου για χρονικό διάστημα από την υπογραφή της σύμβασης έως τις 31/12/2025, ημερομηνία λήξης του έργου, το παρακάτω έργο και με ανώτατο συνολικό προϋπολογισθέν ποσό 26.000 € (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και των νόμιμων κρατήσεων). Η σύμβαση δύναται να παραταθεί σε περίπτωση παράτασης του έργου μέχρι τη νέα ημερομηνία λήξης του και εντός των εγκεκριμένων ορίων του προϋπολογισμού του.
 

Πίσω στην λίστα

Αρ. πρωτ. Πρόσκλησης 12809/11-01-2023

Προθεσμία Υποβολής: 23/01/2023

Ημερομηνία Δημοσίευσης: 02 Φεβ. 2023

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΕΛΚΕ ΑΠΘ) στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Εκτίμηση και μετριασμός των κινδύνων της κλιματικής αλλαγής και των φυσικών κινδύνων που απειλούν τα μνημεία πολιτιστικής κληρονομιάς (TRIQUETRA)», που χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στο πλαίσιο του Προγράμματος Horizon 2021-2027, με Επιστημονικό Υπεύθυνο τον κ. Χαράλαμπο Φείδα, καθηγητή Τμήματος Γεωλογίας ΑΠΘ, προτίθεται να αναθέσει σε ένα (1) άτομο με σύμβαση μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου για χρονικό διάστημα από την υπογραφή της σύμβασης έως τις 31/12/2025, ημερομηνία λήξης του έργου, το παρακάτω έργο και με ανώτατο συνολικό προϋπολογισθέν ποσό 26.000 € (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και των νόμιμων κρατήσεων). Η σύμβαση δύναται να παραταθεί σε περίπτωση παράτασης του έργου μέχρι τη νέα ημερομηνία λήξης του και εντός των εγκεκριμένων ορίων του προϋπολογισμού του.