73930 «Ένα κλιμακούμενο και πρακτικό πλαίσιο διατήρησης ιδιωτικότητας (ENCRYPT)» (ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 261866/2022_ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ)

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΕΛΚΕ ΑΠΘ) στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Ένα κλιμακούμενο και πρακτικό πλαίσιο διατήρησης ιδιωτικότητας (ENCRYPT)» που χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, μέσω του Προγράμματος Πλαισίου «HORIZON 2020», με Επιστημονικό Υπεύθυνο τον κ. Γεώργιο Μεδίτσκο, επίκουρου καθηγητή του τμήματος Πληροφορικής του ΑΠΘ, προτίθεται να αναθέσει σε ένα (1) άτομο με σύμβαση μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου για χρονικό διάστημα από την υπογραφή της σύμβασης έως τις 30/06/2023 το παρακάτω έργο και με ανώτατο συνολικό προϋπολογισθέν ποσό 14.400,00 € (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και των νόμιμων κρατήσεων).
Η σύμβαση δύναται να παραταθεί έως την ημερομηνία λήξης του έργου 30/06/2025 (σε περίπτωση παράτασης μέχρι τη λήξη αυτής) και εντός των εγκεκριμένων ορίων του προϋπολογισμού του.

Πίσω στην λίστα

Αρ. πρωτ. Πρόσκλησης 261866/06-10-2022

Προθεσμία Υποβολής: 17/10/2022

Ημερομηνία Δημοσίευσης: 04 Νοε. 2022

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΕΛΚΕ ΑΠΘ) στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Ένα κλιμακούμενο και πρακτικό πλαίσιο διατήρησης ιδιωτικότητας (ENCRYPT)» που χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, μέσω του Προγράμματος Πλαισίου «HORIZON 2020», με Επιστημονικό Υπεύθυνο τον κ. Γεώργιο Μεδίτσκο, επίκουρου καθηγητή του τμήματος Πληροφορικής του ΑΠΘ, προτίθεται να αναθέσει σε ένα (1) άτομο με σύμβαση μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου για χρονικό διάστημα από την υπογραφή της σύμβασης έως τις 30/06/2023 το παρακάτω έργο και με ανώτατο συνολικό προϋπολογισθέν ποσό 14.400,00 € (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και των νόμιμων κρατήσεων).
Η σύμβαση δύναται να παραταθεί έως την ημερομηνία λήξης του έργου 30/06/2025 (σε περίπτωση παράτασης μέχρι τη λήξη αυτής) και εντός των εγκεκριμένων ορίων του προϋπολογισμού του.