73597 «Μετασχηματισμός ενεργοβόρων διεργασιών των βιομηχανιών μέσω ενσωμάτωσης ευελιξίας σε επίπεδο διαχείρισης ενέργειας, διεργασιών και πρώτων υλών» (Πρόσκληση 312004/2023_ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ)

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΕΛΚΕ ΑΠΘ) στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Μετασχηματισμός ενεργοβόρων διεργασιών των βιομηχανιών μέσω ενσωμάτωσης ευελιξίας σε επίπεδο διαχείρισης ενέργειας, διεργασιών και πρώτων υλών», που χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στο πλαίσιο του Προγράμματος HORIZON 2021-2027, με Επιστημονική Υπεύθυνη την κ. Βακάλη Αθηνά, καθηγήτρια τμήματος Πληροφορικής ΑΠΘ, προτίθεται να αναθέσει σε τέσσερα (4) άτομα με σύμβαση μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου για χρονικό διάστημα από την υπογραφή της σύμβασης έως τις 31/12/2024 το παρακάτω έργο και με ανώτατο συνολικό προϋπολογισθέν ποσό 42.700 € (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και των νόμιμων κρατήσεων). Οι συμβάσεις δύναται να παραταθούν έως την ημερομηνία λήξης του έργου 31/08/2026 (σε περίπτωση παράτασης μέχρι τη λήξη αυτής), εντός των εγκεκριμένων ορίων του προϋπολογισμού του και έως του ποσού των 20.400€. 

Πίσω στην λίστα

Αρ. πρωτ. Πρόσκλησης 312004/30-11-2023

Προθεσμία Υποβολής: 11/12/2023

Ημερομηνία Δημοσίευσης: 12 Φεβ. 2024

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΕΛΚΕ ΑΠΘ) στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Μετασχηματισμός ενεργοβόρων διεργασιών των βιομηχανιών μέσω ενσωμάτωσης ευελιξίας σε επίπεδο διαχείρισης ενέργειας, διεργασιών και πρώτων υλών», που χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στο πλαίσιο του Προγράμματος HORIZON 2021-2027, με Επιστημονική Υπεύθυνη την κ. Βακάλη Αθηνά, καθηγήτρια τμήματος Πληροφορικής ΑΠΘ, προτίθεται να αναθέσει σε τέσσερα (4) άτομα με σύμβαση μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου για χρονικό διάστημα από την υπογραφή της σύμβασης έως τις 31/12/2024 το παρακάτω έργο και με ανώτατο συνολικό προϋπολογισθέν ποσό 42.700 € (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και των νόμιμων κρατήσεων). Οι συμβάσεις δύναται να παραταθούν έως την ημερομηνία λήξης του έργου 31/08/2026 (σε περίπτωση παράτασης μέχρι τη λήξη αυτής), εντός των εγκεκριμένων ορίων του προϋπολογισμού του και έως του ποσού των 20.400€.