73578 «Διαδικασία επιμετάλλωσης πλαστικών επιφανειών χωρίς την χρήση τοξικών χημικών» (Πρόσκληση 267412/2022 - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ)

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΕΛΚΕ ΑΠΘ) στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Διαδικασία επιμετάλλωσης πλαστικών επιφανειών χωρίς την χρήση τοξικών χημικών», που χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στο πλαίσιο του Προγράμματος Horizon Europe Framework Programme (HORIZON 2021-2027 ) με επιστημονικό υπεύθυνο τον κ. Κωνσταντίνο Τριανταφυλλίδη, καθηγητή του τμήματος Χημείας ΑΠΘ, προτίθεται να αναθέσει σε ένα (1) άτομο με σύμβαση μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου για χρονικό διάστημα από την υπογραφή της σύμβασης έως τις 31/12/2025 το παρακάτω έργο και με ανώτατο συνολικό προϋπολογισθέν ποσό 64.800 € (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και των νόμιμων κρατήσεων). 
Η σύμβαση δύναται να παραταθεί έως την ημερομηνία λήξης του έργου 31/05/2026 (και σε περίπτωση παράτασης μέχρι τη λήξη αυτής) και εντός των εγκεκριμένων ορίων του προϋπολογισμού του. 

Πίσω στην λίστα

Αρ. πρωτ. Πρόσκλησης 267412/13-10-2022

Προθεσμία Υποβολής: 24/10/2022

Ημερομηνία Δημοσίευσης: 13 Οκτ. 2022

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΕΛΚΕ ΑΠΘ) στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Διαδικασία επιμετάλλωσης πλαστικών επιφανειών χωρίς την χρήση τοξικών χημικών», που χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στο πλαίσιο του Προγράμματος Horizon Europe Framework Programme (HORIZON 2021-2027 ) με επιστημονικό υπεύθυνο τον κ. Κωνσταντίνο Τριανταφυλλίδη, καθηγητή του τμήματος Χημείας ΑΠΘ, προτίθεται να αναθέσει σε ένα (1) άτομο με σύμβαση μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου για χρονικό διάστημα από την υπογραφή της σύμβασης έως τις 31/12/2025 το παρακάτω έργο και με ανώτατο συνολικό προϋπολογισθέν ποσό 64.800 € (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και των νόμιμων κρατήσεων). 
Η σύμβαση δύναται να παραταθεί έως την ημερομηνία λήξης του έργου 31/05/2026 (και σε περίπτωση παράτασης μέχρι τη λήξη αυτής) και εντός των εγκεκριμένων ορίων του προϋπολογισμού του.