73426 «Νέοι και Εκπαίδευση» (ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 261591/2022 - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ)

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΕΛΚΕ ΑΠΘ) στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Νέοι και Εκπαίδευση», που χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή με Επιστημονικό Υπεύθυνο τον κ. Νικόλαο Παναγιώτου, αναπληρωτή καθηγητή του Τμήματος Δημοσιογραφίας & ΜΜΕ του ΑΠΘ, προτίθεται να αναθέσει σε δύο (2) άτομα με σύμβαση μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου για χρονικό διάστημα από την υπογραφή της σύμβασης έως τις 10/10/2026, ημερομηνία λήξης του έργου, το παρακάτω έργο και με ανώτατο συνολικό προϋπολογισθέν ποσό 145.000,00€ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και των νόμιμων κρατήσεων). Οι συμβάσεις δύναται να παραταθούν σε περίπτωση παράτασης του έργου, μέχρι τη νέα ημερομηνία λήξης του και εντός των εγκεκριμένων ορίων του προϋπολογισμού του.
 

Πίσω στην λίστα

Αρ. πρωτ. Πρόσκλησης 261591/06-10-2022

Προθεσμία Υποβολής: 17/10/2022

Ημερομηνία Δημοσίευσης: 07 Δεκ. 2022

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΕΛΚΕ ΑΠΘ) στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Νέοι και Εκπαίδευση», που χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή με Επιστημονικό Υπεύθυνο τον κ. Νικόλαο Παναγιώτου, αναπληρωτή καθηγητή του Τμήματος Δημοσιογραφίας & ΜΜΕ του ΑΠΘ, προτίθεται να αναθέσει σε δύο (2) άτομα με σύμβαση μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου για χρονικό διάστημα από την υπογραφή της σύμβασης έως τις 10/10/2026, ημερομηνία λήξης του έργου, το παρακάτω έργο και με ανώτατο συνολικό προϋπολογισθέν ποσό 145.000,00€ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και των νόμιμων κρατήσεων). Οι συμβάσεις δύναται να παραταθούν σε περίπτωση παράτασης του έργου, μέχρι τη νέα ημερομηνία λήξης του και εντός των εγκεκριμένων ορίων του προϋπολογισμού του.