73333 “Ανάπτυξη του γυναικείου στα φυτά: Μοριακές και ορμονικές πτυχές της αλληλεπίδρασης της ακετυλίωσης των ιστονών και της σηματοδότησης CLAVATA” (ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 245360/2022_ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ)

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΕΛΚΕ ΑΠΘ) στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου “Ανάπτυξη του γυναικείου στα φυτά: Μοριακές και ορμονικές πτυχές της αλληλεπίδρασης της ακετυλίωσης των ιστονών και της σηματοδότησης CLAVATA”, που χρηματοδοτείται από το Ελληνικό Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ.), ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΕΡΓΑ ΕΛΙΔΕΚ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΕΛΩΝ ΔΕΠ ΑΕΙ  ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΗΤΩΝ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ (2η προκήρυξη) (Αριθμός Έργου ΕΛΙΔΕΚ 3026), με Επιστημονικό Υπεύθυνο τον κ. Βλαχονάσιο Κωνσταντίνο, Αναπληρωτή καθηγητή του Τμήματος Βιολογίας, ΑΠΘ, προτίθεται να αναθέσει σε δύο (2) άτομα με σύμβαση μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου για χρονικό διάστημα από την υπογραφή της σύμβασης έως τις 31/12/2024 το παρακάτω έργο και με ανώτατο συνολικό προϋπολογισθέν ποσό 39.289,00 € (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και των νόμιμων κρατήσεων).
Οι συμβάσεις δύναται να παραταθούν έως την ημερομηνία λήξης του έργου 08/03/2025 (σε περίπτωση παράτασης μέχρι τη λήξη αυτής) και εντός των εγκεκριμένων ορίων του προϋπολογισμού του.
*Η τελική αμοιβή καθορίζεται από τα προσόντα της/του υποψήφιας/ου που θα επιλεγεί σύμφωνα με τους όρους της παρούσας πρόσκλησης και με βάση το ενιαίο μισθολόγιο.

Πίσω στην λίστα

Αρ. πρωτ. Πρόσκλησης 245360/29-09-2022

Προθεσμία Υποβολής: 10/10/2022

Ημερομηνία Δημοσίευσης: 10 Νοε. 2022

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΕΛΚΕ ΑΠΘ) στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου “Ανάπτυξη του γυναικείου στα φυτά: Μοριακές και ορμονικές πτυχές της αλληλεπίδρασης της ακετυλίωσης των ιστονών και της σηματοδότησης CLAVATA”, που χρηματοδοτείται από το Ελληνικό Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ.), ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΕΡΓΑ ΕΛΙΔΕΚ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΕΛΩΝ ΔΕΠ ΑΕΙ  ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΗΤΩΝ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ (2η προκήρυξη) (Αριθμός Έργου ΕΛΙΔΕΚ 3026), με Επιστημονικό Υπεύθυνο τον κ. Βλαχονάσιο Κωνσταντίνο, Αναπληρωτή καθηγητή του Τμήματος Βιολογίας, ΑΠΘ, προτίθεται να αναθέσει σε δύο (2) άτομα με σύμβαση μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου για χρονικό διάστημα από την υπογραφή της σύμβασης έως τις 31/12/2024 το παρακάτω έργο και με ανώτατο συνολικό προϋπολογισθέν ποσό 39.289,00 € (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και των νόμιμων κρατήσεων).
Οι συμβάσεις δύναται να παραταθούν έως την ημερομηνία λήξης του έργου 08/03/2025 (σε περίπτωση παράτασης μέχρι τη λήξη αυτής) και εντός των εγκεκριμένων ορίων του προϋπολογισμού του.
*Η τελική αμοιβή καθορίζεται από τα προσόντα της/του υποψήφιας/ου που θα επιλεγεί σύμφωνα με τους όρους της παρούσας πρόσκλησης και με βάση το ενιαίο μισθολόγιο.