73273 «Αρχιτεκτονική μεταγωγών οπτικού κυκλώματος δικτύων αυστηρού χρονισμού για υψηλής ταχύτητας παθητικά οπτικά δίκτυά και δυναμικά περιβάλλοντα τηλεφωνικών κέντρων» (Πρόσκληση 311997/2023 - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ)

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΕΛΚΕ ΑΠΘ) στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Αρχιτεκτονική μεταγωγών οπτικού κυκλώματος δικτύων αυστηρού χρονισμού για υψηλής ταχύτητας παθητικά οπτικά δίκτυά και δυναμικά περιβάλλοντα τηλεφωνικών κέντρων», που χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στο πλαίσιο του Προγράμματος Horizon 2021-2027, με Επιστημονικό Υπεύθυνο τον κ. Νικόλαο Πλέρο, Καθηγητή του Τμήματος Πληροφορικής ΑΠΘ, προτίθεται να αναθέσει σε δύο (2) άτομα με σύμβαση μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου για χρονικό διάστημα από την υπογραφή της σύμβασης έως τις 31/12/2024 το παρακάτω έργο και με ανώτατο συνολικό προϋπολογισθέν ποσό 27.100,00 € (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και των νόμιμων κρατήσεων). Οι συμβάσεις δύναται να παραταθούν έως την ημερομηνία λήξης του έργου 28/02/2026 (σε περίπτωση παράτασης μέχρι τη λήξη αυτής), εντός των εγκεκριμένων ορίων του προϋπολογισμού του και έως του ποσού των 33.000,00 €.
 

Πίσω στην λίστα

Αρ. πρωτ. Πρόσκλησης 311997/30-11-2023

Προθεσμία Υποβολής: 11/12/2023

Ημερομηνία Δημοσίευσης: 04 Ιαν. 2024

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΕΛΚΕ ΑΠΘ) στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Αρχιτεκτονική μεταγωγών οπτικού κυκλώματος δικτύων αυστηρού χρονισμού για υψηλής ταχύτητας παθητικά οπτικά δίκτυά και δυναμικά περιβάλλοντα τηλεφωνικών κέντρων», που χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στο πλαίσιο του Προγράμματος Horizon 2021-2027, με Επιστημονικό Υπεύθυνο τον κ. Νικόλαο Πλέρο, Καθηγητή του Τμήματος Πληροφορικής ΑΠΘ, προτίθεται να αναθέσει σε δύο (2) άτομα με σύμβαση μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου για χρονικό διάστημα από την υπογραφή της σύμβασης έως τις 31/12/2024 το παρακάτω έργο και με ανώτατο συνολικό προϋπολογισθέν ποσό 27.100,00 € (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και των νόμιμων κρατήσεων). Οι συμβάσεις δύναται να παραταθούν έως την ημερομηνία λήξης του έργου 28/02/2026 (σε περίπτωση παράτασης μέχρι τη λήξη αυτής), εντός των εγκεκριμένων ορίων του προϋπολογισμού του και έως του ποσού των 33.000,00 €.