73197«Κέντρο Αριστείας Οργανικών και Εκτυπωμένων Ηλεκτρονικών και Νανοτεχνολογιών (COPE-Nano)» Πρόσκληση (266011/2023-ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ)

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΕΛΚΕ ΑΠΘ) στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Κέντρο Αριστείας Οργανικών και Εκτυπωμένων Ηλεκτρονικών και Νανοτεχνολογιών (COPE-Nano)», που χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στο πλαίσιο του προγράμματος HORIZON 2021-2027, με Επιστημονικά Υπεύθυνο τον κ. Στέργιο Λογοθετίδη, Ομότιμο καθηγητή του Τμήματος Φυσικής του ΑΠΘ, προτίθεται να αναθέσει σε ένα (1) άτομο με σύμβαση μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου για χρονικό διάστημα από την υπογραφή της σύμβασης έως τις 30/11/2024, το παρακάτω έργο και με ανώτατο συνολικό προϋπολογισθέν ποσό 60.000,00€ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και των νόμιμων κρατήσεων). Η σύμβαση δύναται να παραταθεί έως την ημερομηνία λήξης του έργου 30/04/2029 (σε περίπτωση παράτασης μέχρι τη λήξη αυτής) και εντός των εγκεκριμένων ορίων του προϋπολογισμού του.

Πίσω στην λίστα

Αρ. πρωτ. Πρόσκλησης 266011/11-10-2023

Προθεσμία Υποβολής: 23/10/2023

Ημερομηνία Δημοσίευσης: 23 Νοε. 2023

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΕΛΚΕ ΑΠΘ) στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Κέντρο Αριστείας Οργανικών και Εκτυπωμένων Ηλεκτρονικών και Νανοτεχνολογιών (COPE-Nano)», που χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στο πλαίσιο του προγράμματος HORIZON 2021-2027, με Επιστημονικά Υπεύθυνο τον κ. Στέργιο Λογοθετίδη, Ομότιμο καθηγητή του Τμήματος Φυσικής του ΑΠΘ, προτίθεται να αναθέσει σε ένα (1) άτομο με σύμβαση μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου για χρονικό διάστημα από την υπογραφή της σύμβασης έως τις 30/11/2024, το παρακάτω έργο και με ανώτατο συνολικό προϋπολογισθέν ποσό 60.000,00€ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και των νόμιμων κρατήσεων). Η σύμβαση δύναται να παραταθεί έως την ημερομηνία λήξης του έργου 30/04/2029 (σε περίπτωση παράτασης μέχρι τη λήξη αυτής) και εντός των εγκεκριμένων ορίων του προϋπολογισμού του.