72587 «Βιοαπορροφήσιμα ικριώματα τρισδιάστατης εκτύπωσης για την εξατομικευμένη θεραπεία της περιοδοντίτιδας» (ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 262465/2022_ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ)

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΕΛΚΕ ΑΠΘ) στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Βιοαπορροφήσιμα ικριώματα τρισδιάστατης εκτύπωσης για την εξατομικευμένη θεραπεία της περιοδοντίτιδας» Τ2ΕΔΚ-01641, που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης) και από Εθνικούς Πόρους μέσω του ΕΠ Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ), στο πλαίσιο της δράσης εθνικής εμβέλειας «ΕΡΕΥΝΩ-ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ-ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ» (ΕΣΠΑ 2014-2020), με Επιστημονική Υπεύθυνη τον κα. Ασημοπούλου Ανδρεάνα, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια του Τμήματος Χημικών Μηχανικών ΑΠΘ, προκηρύσσει μία (1) υποτροφία μεταδιδάκτορα σύμφωνα με το άρθρο 98 του Ν.4547/2018 για χρονικό διάστημα συνεχόμενο ή όχι, που μπορεί να εκτείνεται, από την υπογραφή της σύμβασης έως τις 28/10/2023, και με προϋπολογισθέν ποσό έως 1.050,00 € ανά μήνα για μεταδιδάκτορα. Η σύμβαση δύναται να παραταθεί έως την ημερομηνία λήξης του έργου 28/11/2023 (σε περίπτωση παράτασης μέχρι τη λήξη αυτής) και εντός των εγκεκριμένων ορίων του προϋπολογισμού του.

Πίσω στην λίστα

Αρ. πρωτ. Πρόσκλησης 262465/07-10-2022

Προθεσμία Υποβολής: 17/10/2022

Ημερομηνία Δημοσίευσης: 11 Νοε. 2022

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΕΛΚΕ ΑΠΘ) στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Βιοαπορροφήσιμα ικριώματα τρισδιάστατης εκτύπωσης για την εξατομικευμένη θεραπεία της περιοδοντίτιδας» Τ2ΕΔΚ-01641, που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης) και από Εθνικούς Πόρους μέσω του ΕΠ Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ), στο πλαίσιο της δράσης εθνικής εμβέλειας «ΕΡΕΥΝΩ-ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ-ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ» (ΕΣΠΑ 2014-2020), με Επιστημονική Υπεύθυνη τον κα. Ασημοπούλου Ανδρεάνα, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια του Τμήματος Χημικών Μηχανικών ΑΠΘ, προκηρύσσει μία (1) υποτροφία μεταδιδάκτορα σύμφωνα με το άρθρο 98 του Ν.4547/2018 για χρονικό διάστημα συνεχόμενο ή όχι, που μπορεί να εκτείνεται, από την υπογραφή της σύμβασης έως τις 28/10/2023, και με προϋπολογισθέν ποσό έως 1.050,00 € ανά μήνα για μεταδιδάκτορα. Η σύμβαση δύναται να παραταθεί έως την ημερομηνία λήξης του έργου 28/11/2023 (σε περίπτωση παράτασης μέχρι τη λήξη αυτής) και εντός των εγκεκριμένων ορίων του προϋπολογισμού του.