72580_Αξιοποίηση βιομηχανικών προϊόντων επεξεργασίας περλίτη για την παραγωγή έτοιμων υλικών αποκατάστασης υψηλής προστιθέμενης αξίας (Πρόσκληση 261806/2022 -ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ))


Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΕΛΚΕ ΑΠΘ) στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Αξιοποίηση βιομηχανικών προϊόντων επεξεργασίας περλίτη για την παραγωγή έτοιμων υλικών αποκατάστασης υψηλής προστιθέμενης αξίας», που συγχρηματοδοτείται από Ευρωπαϊκή Επιτροπή (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης) και από Εθνικούς Πόρους, μέσω του Ε.Π Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ), στο πλαίσιο της Δράσης εθνικής εμβέλειας «ΕΡΕΥΝΩ-ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ-ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ» (ΕΣΠΑ 2014-2020), με Επιστημονική Υπεύθυνη την κα Μαρία Στεφανίδου, Καθηγήτρια του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών ΑΠΘ προτίθεται να αναθέσει σε 1 ένα άτομο με σύμβαση μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου για χρονικό διάστημα από την υπογραφή της σύμβασης έως τις 30/5/2023 το παρακάτω έργο και με ανώτατο συνολικό προϋπολογισθέν ποσό 7.500 € (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και των νόμιμων κρατήσεων).
Η σύμβαση δύναται να παραταθεί έως την ημερομηνία λήξης του έργου 16/12/2023 (σε περίπτωση παράτασης μέχρι τη λήξη αυτής) και εντός των εγκεκριμένων ορίων του προϋπολογισμού του.

Πίσω στην λίστα

Αρ. πρωτ. Πρόσκλησης 261806/06-10-2022

Προθεσμία Υποβολής: 17/10/2022

Ημερομηνία Δημοσίευσης: 07 Δεκ. 2022


Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΕΛΚΕ ΑΠΘ) στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Αξιοποίηση βιομηχανικών προϊόντων επεξεργασίας περλίτη για την παραγωγή έτοιμων υλικών αποκατάστασης υψηλής προστιθέμενης αξίας», που συγχρηματοδοτείται από Ευρωπαϊκή Επιτροπή (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης) και από Εθνικούς Πόρους, μέσω του Ε.Π Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ), στο πλαίσιο της Δράσης εθνικής εμβέλειας «ΕΡΕΥΝΩ-ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ-ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ» (ΕΣΠΑ 2014-2020), με Επιστημονική Υπεύθυνη την κα Μαρία Στεφανίδου, Καθηγήτρια του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών ΑΠΘ προτίθεται να αναθέσει σε 1 ένα άτομο με σύμβαση μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου για χρονικό διάστημα από την υπογραφή της σύμβασης έως τις 30/5/2023 το παρακάτω έργο και με ανώτατο συνολικό προϋπολογισθέν ποσό 7.500 € (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και των νόμιμων κρατήσεων).
Η σύμβαση δύναται να παραταθεί έως την ημερομηνία λήξης του έργου 16/12/2023 (σε περίπτωση παράτασης μέχρι τη λήξη αυτής) και εντός των εγκεκριμένων ορίων του προϋπολογισμού του.