72538 «Προσδιορισμός βιοδεικτών σε αίμα και ούρα με χρωματογραφία -φασματομετρία μαζών» (ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 245659/2022_ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ)

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΕΛΚΕ ΑΠΘ) στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Προσδιορισμός βιοδεικτών σε αίμα και ούρα με χρωματογραφία -φασματομετρία μαζών», που χρηματοδοτείται από ιδιώτες, με επιστημονικά υπεύθυνη την κα. Γκίκα Ελένη, επίκουρη καθηγήτρια τμήματος Ιατρικής ΑΠΘ, προτίθεται να αναθέσει σε ένα (1) άτομο με σύμβαση μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου για χρονικό διάστημα από την υπογραφή της σύμβασης έως τις 30/11/2022 το παρακάτω έργο και με ανώτατο συνολικό προϋπολογισθέν ποσό 3.300 € (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και των νόμιμων κρατήσεων). Η σύμβαση δύναται να παραταθεί έως την ημερομηνία λήξης του έργου, 31/03/2023, (σε περίπτωση παράτασης μέχρι τη λήξη αυτής) και εντός των εγκεκριμένων ορίων του προϋπολογισμού του.

Πίσω στην λίστα

Αρ. πρωτ. Πρόσκλησης 245659/29-09-2022

Προθεσμία Υποβολής: 10/10/2022

Ημερομηνία Δημοσίευσης: 20 Οκτ. 2022

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΕΛΚΕ ΑΠΘ) στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Προσδιορισμός βιοδεικτών σε αίμα και ούρα με χρωματογραφία -φασματομετρία μαζών», που χρηματοδοτείται από ιδιώτες, με επιστημονικά υπεύθυνη την κα. Γκίκα Ελένη, επίκουρη καθηγήτρια τμήματος Ιατρικής ΑΠΘ, προτίθεται να αναθέσει σε ένα (1) άτομο με σύμβαση μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου για χρονικό διάστημα από την υπογραφή της σύμβασης έως τις 30/11/2022 το παρακάτω έργο και με ανώτατο συνολικό προϋπολογισθέν ποσό 3.300 € (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και των νόμιμων κρατήσεων). Η σύμβαση δύναται να παραταθεί έως την ημερομηνία λήξης του έργου, 31/03/2023, (σε περίπτωση παράτασης μέχρι τη λήξη αυτής) και εντός των εγκεκριμένων ορίων του προϋπολογισμού του.