72511 «Αγγλόφωνο Πρόγραμμα προπτυχιακών σπουδών Ιατρικής» (Πρόσκληση 262212/2022_ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ)

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΕΛΚΕ ΑΠΘ) στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Αγγλόφωνο Πρόγραμμα προπτυχιακών σπουδών Ιατρικής», που χρηματοδοτείται από ιδίους πόρους, με Επιστημονικό Υπεύθυνο τον κ. Κυριάκο Αναστασιάδη, Καθηγητή και Πρόεδρο του Τμήματος Ιατρικής ΑΠΘ, προτίθεται να αναθέσει σε δύο (2) άτομα με σύμβαση μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου για χρονικό διάστημα από την υπογραφή της σύμβασης έως τις 31/08/2023, το παρακάτω έργο και με ανώτατο συνολικό προϋπολογισθέν ποσό 39.200,00€ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και των νόμιμων κρατήσεων). Οι συμβάσεις δύναται να παραταθούν έως την ημερομηνία λήξης του έργου 30/09/2027 (σε περίπτωση παράτασης μέχρι τη λήξη αυτής) και εντός των εγκεκριμένων ορίων του προϋπολογισμού του.
 

Πίσω στην λίστα

Αρ. πρωτ. Πρόσκλησης 262212/06-10-2022

Προθεσμία Υποβολής: 17/10/2022

Ημερομηνία Δημοσίευσης: 03 Νοε. 2022

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΕΛΚΕ ΑΠΘ) στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Αγγλόφωνο Πρόγραμμα προπτυχιακών σπουδών Ιατρικής», που χρηματοδοτείται από ιδίους πόρους, με Επιστημονικό Υπεύθυνο τον κ. Κυριάκο Αναστασιάδη, Καθηγητή και Πρόεδρο του Τμήματος Ιατρικής ΑΠΘ, προτίθεται να αναθέσει σε δύο (2) άτομα με σύμβαση μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου για χρονικό διάστημα από την υπογραφή της σύμβασης έως τις 31/08/2023, το παρακάτω έργο και με ανώτατο συνολικό προϋπολογισθέν ποσό 39.200,00€ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και των νόμιμων κρατήσεων). Οι συμβάσεις δύναται να παραταθούν έως την ημερομηνία λήξης του έργου 30/09/2027 (σε περίπτωση παράτασης μέχρι τη λήξη αυτής) και εντός των εγκεκριμένων ορίων του προϋπολογισμού του.