72020 «Καινοτόμα Συσκευή Μέτρησης του Ρυθμού Συλλογής και Ποιοτικών Χαρακτηριστικών Γάλακτος για Αρμεκτήρια Αιγοπροβάτων, με την αξιοποίηση Τεχνικής Φασματοσκοπίας Ηλεκτρικής Εμπέδησης» (ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 261728/2022_ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ)

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΕΛΚΕ ΑΠΘ) στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Καινοτόμα Συσκευή Μέτρησης του Ρυθμού Συλλογής και Ποιοτικών Χαρακτηριστικών Γάλακτος για Αρμεκτήρια Αιγοπροβάτων, με την αξιοποίηση Τεχνικής Φασματοσκοπίας Ηλεκτρικής Εμπέδησης», που συγχρηματοδοτείται από το Ελληνικό Δημόσιο και από την Ευρωπαϊκή Ένωση και ειδικότερα από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κεντρική Μακεδονία» του ΕΣΠΑ 2014-2020, Επενδυτικά Σχέδια Καινοτομίας, με Επιστημονικό Υπεύθυνο τον κ. Θεόδωρο Καραπάντσιο, καθηγητή του Τμήματος Χημείας ΑΠΘ, προκηρύσσει μια (1) υποτροφία υποψήφιας/υποψήφιου διδάκτορα και μία (1) θέση μεταδιδάκτορα σύμφωνα με το άρθρο 98 του Ν.4547/2018 για χρονικό διάστημα συνεχόμενο ή όχι, που μπορεί να εκτείνεται, από την υπογραφή της σύμβασης έως τις 07/10/2023, ημερομηνία λήξης του έργου, και με προϋπολογισθέν ποσό έως 1.050,00€ ανά μήνα για μεταδιδάκτορα και έως 750,00€ ανά μήνα για υποψήφια/υποψήφιο διδάκτορα. Στην περίπτωση που η υποψήφια/ο υποψήφιος διδάκτορας καταστεί διδάκτορας κατά τη διάρκεια του έργου, το ανωτέρω ποσό μπορεί να αυξηθεί έως 1050,00€ ανά μήνα. Οι συμβάσεις δύναται να παραταθούν σε περίπτωση παράτασης του έργου, μέχρι τη νέα ημερομηνία λήξης του και εντός των εγκεκριμένων ορίων του προϋπολογισμού του. 

Πίσω στην λίστα

Αρ. πρωτ. Πρόσκλησης 261728/06-10-2022

Προθεσμία Υποβολής: 17/10/2022

Ημερομηνία Δημοσίευσης: 04 Νοε. 2022

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΕΛΚΕ ΑΠΘ) στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Καινοτόμα Συσκευή Μέτρησης του Ρυθμού Συλλογής και Ποιοτικών Χαρακτηριστικών Γάλακτος για Αρμεκτήρια Αιγοπροβάτων, με την αξιοποίηση Τεχνικής Φασματοσκοπίας Ηλεκτρικής Εμπέδησης», που συγχρηματοδοτείται από το Ελληνικό Δημόσιο και από την Ευρωπαϊκή Ένωση και ειδικότερα από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κεντρική Μακεδονία» του ΕΣΠΑ 2014-2020, Επενδυτικά Σχέδια Καινοτομίας, με Επιστημονικό Υπεύθυνο τον κ. Θεόδωρο Καραπάντσιο, καθηγητή του Τμήματος Χημείας ΑΠΘ, προκηρύσσει μια (1) υποτροφία υποψήφιας/υποψήφιου διδάκτορα και μία (1) θέση μεταδιδάκτορα σύμφωνα με το άρθρο 98 του Ν.4547/2018 για χρονικό διάστημα συνεχόμενο ή όχι, που μπορεί να εκτείνεται, από την υπογραφή της σύμβασης έως τις 07/10/2023, ημερομηνία λήξης του έργου, και με προϋπολογισθέν ποσό έως 1.050,00€ ανά μήνα για μεταδιδάκτορα και έως 750,00€ ανά μήνα για υποψήφια/υποψήφιο διδάκτορα. Στην περίπτωση που η υποψήφια/ο υποψήφιος διδάκτορας καταστεί διδάκτορας κατά τη διάρκεια του έργου, το ανωτέρω ποσό μπορεί να αυξηθεί έως 1050,00€ ανά μήνα. Οι συμβάσεις δύναται να παραταθούν σε περίπτωση παράτασης του έργου, μέχρι τη νέα ημερομηνία λήξης του και εντός των εγκεκριμένων ορίων του προϋπολογισμού του.