71982 «Ενίσχυση της προστιθέμενης αξίας του αγροδιατροφικού τομέα της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας - καινοτόμα προϊόντα και εφαρμογές με βάση τη ρίγανη και το ριγανέλαιο» (ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 243402/2022_ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ)

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΕΛΚΕ ΑΠΘ) στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Ενίσχυση της προστιθέμενης αξίας του αγροδιατροφικού τομέα της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας - καινοτόμα προϊόντα και εφαρμογές με βάση τη ρίγανη και το ριγανέλαιο», που συγχρηματοδοτείται από το Ελληνικό Δημόσιο και από την Ευρωπαϊκή Ένωση και ειδικότερα από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κεντρική Μακεδονία» του ΕΣΠΑ 2014-2020, Επενδυτικά Σχέδια Καινοτομίας, με Επιστημονικό Υπεύθυνο τον κ. Δημήτριο Φατούρο, καθηγητή Τμήματος Φαρμακευτικής ΑΠΘ προκηρύσσει δύο (2) υποτροφίες υποψήφιων διδακτόρων σύμφωνα με το άρθρο 98 του Ν.4547/2018 για χρονικό διάστημα συνεχόμενο ή όχι, που μπορεί να εκτείνεται, από την υπογραφή της σύμβασης έως τις 30-04-2023 και με προϋπολογισθέν ποσό 750,00€ ανά μήνα για υποψήφια/ο διδάκτορα. Στην περίπτωση που η υποψήφια/ο υποψήφιος διδάκτορας καταστεί διδάκτορας κατά τη διάρκεια του έργου, το ανωτέρω ποσό μπορεί να αυξηθεί έως 1050,00 € ανά μήνα.
 

Πίσω στην λίστα

Αρ. πρωτ. Πρόσκλησης 243402/27-09-2022

Προθεσμία Υποβολής: 07/10/2022

Ημερομηνία Δημοσίευσης: 20 Οκτ. 2022

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΕΛΚΕ ΑΠΘ) στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Ενίσχυση της προστιθέμενης αξίας του αγροδιατροφικού τομέα της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας - καινοτόμα προϊόντα και εφαρμογές με βάση τη ρίγανη και το ριγανέλαιο», που συγχρηματοδοτείται από το Ελληνικό Δημόσιο και από την Ευρωπαϊκή Ένωση και ειδικότερα από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κεντρική Μακεδονία» του ΕΣΠΑ 2014-2020, Επενδυτικά Σχέδια Καινοτομίας, με Επιστημονικό Υπεύθυνο τον κ. Δημήτριο Φατούρο, καθηγητή Τμήματος Φαρμακευτικής ΑΠΘ προκηρύσσει δύο (2) υποτροφίες υποψήφιων διδακτόρων σύμφωνα με το άρθρο 98 του Ν.4547/2018 για χρονικό διάστημα συνεχόμενο ή όχι, που μπορεί να εκτείνεται, από την υπογραφή της σύμβασης έως τις 30-04-2023 και με προϋπολογισθέν ποσό 750,00€ ανά μήνα για υποψήφια/ο διδάκτορα. Στην περίπτωση που η υποψήφια/ο υποψήφιος διδάκτορας καταστεί διδάκτορας κατά τη διάρκεια του έργου, το ανωτέρω ποσό μπορεί να αυξηθεί έως 1050,00 € ανά μήνα.