71896«Αξιοποίηση φρούτων δεύτερης διαλογής για την παραγωγή προϊόντων υψηλής προστιθέμενης αξίας στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας»(Πρόσκληση 244496/2022 -ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ)

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΕΛΚΕ ΑΠΘ) στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Αξιοποίηση φρούτων δεύτερης διαλογής για την παραγωγή προϊόντων υψηλής προστιθέμενης αξίας στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας», που συγχρηματοδοτείται από το Ελληνικό Δημόσιο και από την Ευρωπαϊκή Ένωση και ειδικότερα από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κεντρική Μακεδονία» του ΕΣΠΑ 2014-2020, Επενδυτικά Σχέδια Καινοτομίας, με Επιστημονικό Υπεύθυνο τον κ. Ιωάννη Μουρτζίνο, Επίκουρο καθηγητή Τμήματος Γεωπονίας του ΑΠΘ, προκηρύσσει δύο (2) υποτροφίες μεταδιδακτόρων σύμφωνα με το άρθρο 98 του Ν.4547/2018 για χρονικό διάστημα συνεχόμενο ή όχι, που μπορεί να εκτείνεται, από την υπογραφή της σύμβασης έως τις 26/11/2023, και με προϋπολογισθέν ποσό έως 1050,00 € ανά μήνα. Οι συμβάσεις δύναται να παραταθούν έως την ημερομηνία λήξης του έργου 31/12/2023 (σε περίπτωση παράτασης μέχρι τη λήξη αυτής) και εντός των εγκεκριμένων ορίων του προϋπολογισμού του.
 

Πίσω στην λίστα

Αρ. πρωτ. Πρόσκλησης 244496/28-09-2022

Προθεσμία Υποβολής: 10/10/2022

Ημερομηνία Δημοσίευσης: 28 Σεπ. 2022

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΕΛΚΕ ΑΠΘ) στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Αξιοποίηση φρούτων δεύτερης διαλογής για την παραγωγή προϊόντων υψηλής προστιθέμενης αξίας στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας», που συγχρηματοδοτείται από το Ελληνικό Δημόσιο και από την Ευρωπαϊκή Ένωση και ειδικότερα από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κεντρική Μακεδονία» του ΕΣΠΑ 2014-2020, Επενδυτικά Σχέδια Καινοτομίας, με Επιστημονικό Υπεύθυνο τον κ. Ιωάννη Μουρτζίνο, Επίκουρο καθηγητή Τμήματος Γεωπονίας του ΑΠΘ, προκηρύσσει δύο (2) υποτροφίες μεταδιδακτόρων σύμφωνα με το άρθρο 98 του Ν.4547/2018 για χρονικό διάστημα συνεχόμενο ή όχι, που μπορεί να εκτείνεται, από την υπογραφή της σύμβασης έως τις 26/11/2023, και με προϋπολογισθέν ποσό έως 1050,00 € ανά μήνα. Οι συμβάσεις δύναται να παραταθούν έως την ημερομηνία λήξης του έργου 31/12/2023 (σε περίπτωση παράτασης μέχρι τη λήξη αυτής) και εντός των εγκεκριμένων ορίων του προϋπολογισμού του.