71759 «Διαχείριση του 18% των εσόδων ΠΜΣ με τέλη φοίτησης του Τμήματος Οδοντιατρικής και συμμετοχή στην κλινική άσκηση των νέων μεταπτυχιακών φοιτητών του Τμήματος Οδοντιατρικής» (ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 100855/2023_ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ)

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΕΛΚΕ ΑΠΘ) στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Διαχείριση του 18% των εσόδων ΠΜΣ με τέλη φοίτησης του Τμήματος Οδοντιατρικής και συμμετοχή στην κλινική άσκηση των νέων μεταπτυχιακών φοιτητών του Τμήματος Οδοντιατρικής», που χρηματοδοτείται από ιδιώτες, με επιστημονικό υπεύθυνο τον κ. Αθανάσιο Πουλόπουλο, καθηγητή του Τμήματος Οδοντιατρικής ΑΠΘ, προτίθεται να αναθέσει σε ένα (1) άτομο με σύμβαση μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου για χρονικό διάστημα συνεχόμενο ή όχι (ανάλογα με τις ανάγκες του έργου) πέντε (5) μηνών από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης, το παρακάτω έργο με ανώτατο συνολικό προϋπολογισθέν ποσό 7.200,00€ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και των νόμιμων κρατήσεων). Η σύμβαση δύναται να παραταθεί έως την ημερομηνία λήξης του έργου 31/12/2025 σε περίπτωση παράτασης μέχρι τη λήξη αυτής και εντός των εγκεκριμένων ορίων του προϋπολογισμού του.
 

Πίσω στην λίστα

Αρ. πρωτ. Πρόσκλησης 100855/07-04-2023

Προθεσμία Υποβολής: 18/04/2023

Ημερομηνία Δημοσίευσης: 29 Ιουν. 2023

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΕΛΚΕ ΑΠΘ) στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Διαχείριση του 18% των εσόδων ΠΜΣ με τέλη φοίτησης του Τμήματος Οδοντιατρικής και συμμετοχή στην κλινική άσκηση των νέων μεταπτυχιακών φοιτητών του Τμήματος Οδοντιατρικής», που χρηματοδοτείται από ιδιώτες, με επιστημονικό υπεύθυνο τον κ. Αθανάσιο Πουλόπουλο, καθηγητή του Τμήματος Οδοντιατρικής ΑΠΘ, προτίθεται να αναθέσει σε ένα (1) άτομο με σύμβαση μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου για χρονικό διάστημα συνεχόμενο ή όχι (ανάλογα με τις ανάγκες του έργου) πέντε (5) μηνών από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης, το παρακάτω έργο με ανώτατο συνολικό προϋπολογισθέν ποσό 7.200,00€ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και των νόμιμων κρατήσεων). Η σύμβαση δύναται να παραταθεί έως την ημερομηνία λήξης του έργου 31/12/2025 σε περίπτωση παράτασης μέχρι τη λήξη αυτής και εντός των εγκεκριμένων ορίων του προϋπολογισμού του.