71691 «Ανάπτυξη εφαρμογής προσδιορισμού των περιβαλλοντικών επιπτώσεων της παραγωγής προϊόντων αγροδιατροφής σε πραγματικό χρόνο και υποστήριξης σχημάτων πιστοποίησης προϊόντων (Farm.B_env)» (Πρόσκληση 312000/2023 - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ)

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΕΛΚΕ ΑΠΘ) στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Ανάπτυξη εφαρμογής προσδιορισμού των περιβαλλοντικών επιπτώσεων της παραγωγής προϊόντων αγροδιατροφής σε πραγματικό χρόνο και υποστήριξης σχημάτων πιστοποίησης προϊόντων (Farm.B_env)», που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας» του ΕΣΠΑ 2021-2027, Επενδυτικά Σχέδια Καινοτομίας, με Επιστημονικό Υπεύθυνο τον Χρίστο Βλαχοκώστα, Αναπλ. καθηγητή του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών ΑΠΘ, προκηρύσσει μία (1) υποτροφία υποψήφιας/υποψήφιου διδάκτορα του ΑΠΘ, σύμφωνα με το άρθρο 283, παρ. 2, του Ν. 4957/2022 (Απόφαση Συγκλήτου 55167/16-03-2023, ΦΕΚ Τεύχος B' 3500/25.05.2023) για χρονικό διάστημα συνεχόμενο ή όχι, που μπορεί να εκτείνεται, από την υπογραφή της σύμβασης έως τις 30/06/2024 και με προϋπολογισθέν ποσό έως 750,00 € ανά μήνα για υποψήφια/υποψήφιο διδάκτορα. Η σύμβαση δύναται να παραταθεί έως την ημερομηνία λήξης του έργου 26/05/2025 (σε περίπτωση παράτασης μέχρι τη λήξη αυτής) και εντός των εγκεκριμένων ορίων του προϋπολογισμού του.
 

Πίσω στην λίστα

Αρ. πρωτ. Πρόσκλησης 312000/30-11-2023

Προθεσμία Υποβολής: 11/12/2023

Ημερομηνία Δημοσίευσης: 09 Ιαν. 2024

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΕΛΚΕ ΑΠΘ) στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Ανάπτυξη εφαρμογής προσδιορισμού των περιβαλλοντικών επιπτώσεων της παραγωγής προϊόντων αγροδιατροφής σε πραγματικό χρόνο και υποστήριξης σχημάτων πιστοποίησης προϊόντων (Farm.B_env)», που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας» του ΕΣΠΑ 2021-2027, Επενδυτικά Σχέδια Καινοτομίας, με Επιστημονικό Υπεύθυνο τον Χρίστο Βλαχοκώστα, Αναπλ. καθηγητή του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών ΑΠΘ, προκηρύσσει μία (1) υποτροφία υποψήφιας/υποψήφιου διδάκτορα του ΑΠΘ, σύμφωνα με το άρθρο 283, παρ. 2, του Ν. 4957/2022 (Απόφαση Συγκλήτου 55167/16-03-2023, ΦΕΚ Τεύχος B' 3500/25.05.2023) για χρονικό διάστημα συνεχόμενο ή όχι, που μπορεί να εκτείνεται, από την υπογραφή της σύμβασης έως τις 30/06/2024 και με προϋπολογισθέν ποσό έως 750,00 € ανά μήνα για υποψήφια/υποψήφιο διδάκτορα. Η σύμβαση δύναται να παραταθεί έως την ημερομηνία λήξης του έργου 26/05/2025 (σε περίπτωση παράτασης μέχρι τη λήξη αυτής) και εντός των εγκεκριμένων ορίων του προϋπολογισμού του.