71580 «Έξυπνα, πολυλειτουργικά οδοντικά εμφυτεύματα: Μία λύση για την περι-εμφυτευματίτιδα και την οστική απώλεια» (Πρόσκληση 312028/2023 - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ)

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΕΛΚΕ ΑΠΘ) στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Έξυπνα, πολυλειτουργικά οδοντικά εμφυτεύματα: Μία λύση για την περι-εμφυτευματίτιδα και την οστική απώλεια», που χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στο πλαίσιο του Προγράμματος Horizon 2020, με επιστημονική υπεύθυνη την κ. Ελεάνα Κοντονασάκη, αναπληρώτρια καθηγήτρια του τμήματος Οδοντιατρικής ΑΠΘ, προτίθεται να αναθέσει σε ένα (1) άτομο με σύμβαση μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου για χρονικό διάστημα από την υπογραφή της σύμβασης έως τις 31/03/2025, ημερομηνία λήξης του έργου, το παρακάτω έργο και με ανώτατο συνολικό προϋπολογισθέν ποσό 13.200,00€ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και των νόμιμων κρατήσεων). Η σύμβαση δύναται να παραταθεί σε περίπτωση παράτασης του έργου, μέχρι τη νέα ημερομηνία λήξης, εντός των εγκεκριμένων ορίων του προϋπολογισμού του.
 

Πίσω στην λίστα

Αρ. πρωτ. Πρόσκλησης 312028/30-11-2023

Προθεσμία Υποβολής: 11/12/2023

Ημερομηνία Δημοσίευσης: 09 Ιαν. 2024

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΕΛΚΕ ΑΠΘ) στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Έξυπνα, πολυλειτουργικά οδοντικά εμφυτεύματα: Μία λύση για την περι-εμφυτευματίτιδα και την οστική απώλεια», που χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στο πλαίσιο του Προγράμματος Horizon 2020, με επιστημονική υπεύθυνη την κ. Ελεάνα Κοντονασάκη, αναπληρώτρια καθηγήτρια του τμήματος Οδοντιατρικής ΑΠΘ, προτίθεται να αναθέσει σε ένα (1) άτομο με σύμβαση μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου για χρονικό διάστημα από την υπογραφή της σύμβασης έως τις 31/03/2025, ημερομηνία λήξης του έργου, το παρακάτω έργο και με ανώτατο συνολικό προϋπολογισθέν ποσό 13.200,00€ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και των νόμιμων κρατήσεων). Η σύμβαση δύναται να παραταθεί σε περίπτωση παράτασης του έργου, μέχρι τη νέα ημερομηνία λήξης, εντός των εγκεκριμένων ορίων του προϋπολογισμού του.