52017 «Υποστήριξη Εθνικών Ευρωπαϊκών και Διεθνών συμβάσεων χρηματοδότησης Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης» (ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 251049/2022 - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ)

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΕΛΚΕ ΑΠΘ) στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Υποστήριξη Εθνικών Ευρωπαϊκών και Διεθνών συμβάσεων χρηματοδότησης Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης», που χρηματοδοτείται από ίδιους πόρους,  με επιστημονικό υπεύθυνο τον κ. Ευστράτιο Στυλιανίδη, Αντιπρύτανη Έρευνας και Δια Βίου Εκπαίδευσης και Πρόεδρο της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης, προτίθεται να αναθέσει σε ένα (1) άτομο με σύμβαση μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου για χρονικό διάστημα 6 μηνών από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης το παρακάτω έργο με ανώτατο συνολικό προϋπολογισθέν ποσό 21.750,00€ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και των νόμιμων κρατήσεων*). 
Οι συμβάσεις δύναται να παραταθούν έως την ημερομηνία λήξης του έργου 31/08/2023 (σε περίπτωση παράτασης μέχρι τη λήξη αυτής) και εντός των εγκεκριμένων ορίων του προϋπολογισμού του.
* Η τελική αμοιβή καθορίζεται από τα προσόντα21721 της/του υποψήφιας/ου που θα επιλεγεί, τον τύπο της σύμβασης που θα συναφθεί, τις ασφαλιστικές εισφορές και την εκάστοτε πολιτική αμοιβών του ΕΛΚΕ ΑΠΘ.

Πίσω στην λίστα

Αρ. πρωτ. Πρόσκλησης 251049/30-09-2022

Προθεσμία Υποβολής: 10/10/2022

Ημερομηνία Δημοσίευσης: 01 Νοε. 2022

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΕΛΚΕ ΑΠΘ) στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Υποστήριξη Εθνικών Ευρωπαϊκών και Διεθνών συμβάσεων χρηματοδότησης Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης», που χρηματοδοτείται από ίδιους πόρους,  με επιστημονικό υπεύθυνο τον κ. Ευστράτιο Στυλιανίδη, Αντιπρύτανη Έρευνας και Δια Βίου Εκπαίδευσης και Πρόεδρο της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης, προτίθεται να αναθέσει σε ένα (1) άτομο με σύμβαση μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου για χρονικό διάστημα 6 μηνών από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης το παρακάτω έργο με ανώτατο συνολικό προϋπολογισθέν ποσό 21.750,00€ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και των νόμιμων κρατήσεων*). 
Οι συμβάσεις δύναται να παραταθούν έως την ημερομηνία λήξης του έργου 31/08/2023 (σε περίπτωση παράτασης μέχρι τη λήξη αυτής) και εντός των εγκεκριμένων ορίων του προϋπολογισμού του.
* Η τελική αμοιβή καθορίζεται από τα προσόντα21721 της/του υποψήφιας/ου που θα επιλεγεί, τον τύπο της σύμβασης που θα συναφθεί, τις ασφαλιστικές εισφορές και την εκάστοτε πολιτική αμοιβών του ΕΛΚΕ ΑΠΘ.