50176 «Υποτροφίες Αριστείας Επιτροπής Ερευνών ΑΠΘ» (Πρόσκληση 245748/2022 - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ)

Η Επιτροπή Ερευνών και Διαχείρισης του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας με απόφαση της Συνεδρίασης 961/27-09-2022 προκηρύσσει μία (1) υποτροφία αριστείας μεταδιδάκτορα που πρόκειται να εκπονήσει την έρευνα του/της στο ΑΠΘ, για χρονικό διάστημα εννέα (9) μηνών από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης και με προϋπολογισθέν ποσό 900,00 € ανά μήνα

Πίσω στην λίστα

Αρ. πρωτ. Πρόσκλησης 245748/29-09-2022

Προθεσμία Υποβολής: 10/10/2022

Ημερομηνία Δημοσίευσης: 19 Οκτ. 2022

Η Επιτροπή Ερευνών και Διαχείρισης του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας με απόφαση της Συνεδρίασης 961/27-09-2022 προκηρύσσει μία (1) υποτροφία αριστείας μεταδιδάκτορα που πρόκειται να εκπονήσει την έρευνα του/της στο ΑΠΘ, για χρονικό διάστημα εννέα (9) μηνών από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης και με προϋπολογισθέν ποσό 900,00 € ανά μήνα