50176 «Υποτροφίες Αριστείας Επιτροπής Ερευνών ΑΠΘ» (Πρόσκληση 245729/2022-ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ)

Η Επιτροπή Ερευνών και Διαχείρισης του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας με απόφαση της Συνεδρίασης 961/27-09-2022 προκηρύσσει μία (1) υποτροφία αριστείας μεταδιδάκτορα ΑΠΘ, που εκπονεί ή πρόκειται να εκπονήσει την έρευνά του/της στο ΑΠΘ, για χρονικό διάστημα πέντε (5) μηνών από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης και με προϋπολογισθέν ποσό 1.500,00€ ανά μήνα.

Πίσω στην λίστα

Αρ. πρωτ. Πρόσκλησης 245729/29-09-2022

Προθεσμία Υποβολής: 29/09/2022

Ημερομηνία Δημοσίευσης: 19 Οκτ. 2022

Η Επιτροπή Ερευνών και Διαχείρισης του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας με απόφαση της Συνεδρίασης 961/27-09-2022 προκηρύσσει μία (1) υποτροφία αριστείας μεταδιδάκτορα ΑΠΘ, που εκπονεί ή πρόκειται να εκπονήσει την έρευνά του/της στο ΑΠΘ, για χρονικό διάστημα πέντε (5) μηνών από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης και με προϋπολογισθέν ποσό 1.500,00€ ανά μήνα.