Δευτέρα 20 Μαΐου 2024

Προκήρυξη ανοιχτού διαγωνισμού με ηλεκτρονικές διαδικασίες, κάτω των ορίων

76086(115602/20-05-2024) Προμήθεια Εξοπλισμού Εργαστηρίου Βιοτεχνολογίας, 92.610 ευρώ πλέον ΦΠΑ, Αρ. ΕΣΗΔΗΣ 350880

Προθεσμία υποβολής προσφορών 12/6/2024

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης στo πλαίσιο του έργου «Συνεχείς Ψηφιοποιημένες Διαδικασίες Παραγωγής Βιοφαρμακευτικών Φαρμάκων» με κωδικό 76086 και Επιστημονικό Υπεύθυνο τον κο MORBIDELLI MASSIMO, Μεταδιδάκτορα του τμήματος Χημικών Μηχανικών ΑΠΘ, το  οποίο χρηματοδοτείται από η Ευρωπαϊκή Επιτροπή-EUROPEAN RESEARCH COUNCIL-EXECUTIVE AGENCY μέσω του προγράμματος Horizon 2021-2027, προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό με ηλεκτρονικές διαδικασίες κάτω των ορίων, για την κάλυψη των αναγκών του προαναφερθέντος έργου, με σκοπό την  " Προμήθεια Εξοπλισμού Εργαστηρίου Βιοτεχνολογίας: Τμήμα Α :Εξοπλισμός υποστήριξης καλλιεργειών σε βιοαντιδραστήρα (27.000,00 Ευρώ πλέον  του αναλογούντος ΦΠΑ), Τμήμα Β : Εξοπλισμός ποιοτικής και ποσοτικής ανάλυσης νουκλεικών οξέων (23.840,00 Ευρώ πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ), Τμήμα Γ : Βασικός εργαστηριακός εξοπλισμός εργαστηρίου βιοτεχνολογίας (41.770,00 Ευρώ πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ)’’.

Τα προς προμήθεια είδη κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV) : : 33152000-0, 33191110-9, 42912300-5,33110000-4, 38950000-9, 33110000-4, 33152000-0, 38436000-0, 38433000-9, 42931120-8, 39711430-2, 42940000-7, 42923000-2, 39711120-6.

Κριτήριο κατακύρωσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά (βάσει τιμής). Προσφορές γίνονται δεκτές προσφορές για το σύνολο των απαιτήσεων. Δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες προσφορές που υποβάλλονται για μέρος τους.

 Η παράδοση των ειδών θα πραγματοποιηθεί στο Εργαστήριο 307, Κτίριο Δ', Τμήμα Χημικών Μηχανικών,   Πολυτεχνική Σχολή, ΑΠΘ.

Πίσω στην λίστα