Πέμπτη 01 Ιουνίου 2023

Τι ισχύει για τις ανταποδοτικές υποτροφίες

Σας ενημερώνουμε ότι δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως η απόφαση της Συγκλήτου, κατόπιν εισήγησης της Επιτροπής Ερευνών, σχετικά με τη δυνατότητα χορήγησης ανταποδοτικών υποτροφιών στο πλαίσιο υλοποίησης ερευνητικών προγραμμάτων που διαχειρίζεται ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Α.Π.Θ. (ΦΕΚ 3500/τ.Β΄/25-5-2023).
 
Οι ανταποδοτικές υποτροφίες χορηγούνται σε φοιτήτριες/ές πρώτου, δεύτερου και τρίτου κύκλου σπουδών, για την παροχή ερευνητικού, επιστημονικού, διοικητικού, τεχνικού και λοιπού υποστηρικτικού έργου στο πλαίσιο και για τις ανάγκες έργων, τα οποία χρηματοδοτούνται από ιδιωτικούς, διεθνείς και ίδιους πόρους του άρθρου 230 του ν.4957/2022, καθώς και στο πλαίσιο συγχρηματοδοτούμενων έργων (ΕΣΠΑ), κατόπιν πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος και ανάλογα με τους κανόνες διαχείρισης του κάθε έργου.

Απαραίτητη προϋπόθεση είναι να υπάρχει η κατηγορία δαπάνης 61-90-03 «Αμοιβές Πρακτικά Ασκούμενων και Υποτρόφων» στον εγκεκριμένο προϋπολογισμό του έργου (συνολικό και ετήσιο).
 

Για περισσότερες πληροφορίες και υποδείγματα προσκλήσεων εκδήλωσης ενδιαφέροντος μπορείτε να επικοινωνείτε με το Γραφείο Ανθρωπίνων Πόρων – Μονάδα Προσκλήσεων στη διεύθυνση: prosk@rc.auth.gr και στο τηλέφωνο: 994009.

Στα σχετικά έγγραφα, μπορείτε να δείτε το ΦΕΚ στο οποίο προσδιορίζονται το μέγιστο ποσό της υποτροφίας για κάθε υπότροφο ανά μήνα και ανά έργο, καθώς και ο μέγιστος αριθμός των ωρών απασχόλησής της/του συνολικά (σε όλα τα έργα).

Σχετικά Έγγραφα

Πίσω στην λίστα