Πέμπτη 14 Ιουλίου 2022

Σχέδιο Ισότητας Φύλων - Gender Equality Plan ΑΠΘ: Υποβολή Πρότασης Horizon

Σχέδιο Ισότητας Φύλων - Gender Equality Plan ΑΠΘ: Υποβολή Πρότασης Horizon

Μία από τις βασικές αλλαγές του νέου Προγράμματος Πλαισίου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, του HORIZON Europe, αποτελεί η προϋπόθεση να διαθέτουν οι δικαιούχοι φορείς Σχέδιο Ισότητας Φύλων (Gender Equality Plan - GEP) συγκεκριμένων προδιαγραφών. Όπως αναφέρεται στο τελευταίο μέρος του ενημερωτικού δελτίου για το Σχέδιο Ισότητας Φύλων που έχει ανακοινωθεί από το πρόγραμμα πλαίσιο, η διαθεσιμότητά του εκ μέρους του δικαιούχου φορέα αποτελεί κριτήριο επιλεξιμότητας για δημόσιους φορείς, πανεπιστήμια και ερευνητικά ιδρύματα για την υποβολή προτάσεων σε Προσκλήσεις με καταληκτική ημερομηνία το 2022 και έπειτα.


Σε αυτή την κατεύθυνση, το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ) ολοκλήρωσε τον Ιούνιο του 2022 τη διαδικασία ανάπτυξης του Σχεδίου Ισότητας των Φύλων - Gender Equality Plan το οποίο ενέκρινε η Σύγκλητος του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης στη συνεδρίασή της με αριθμό 3109/15-6-2022. Το Σχέδιο υλοποιήθηκε στο πλαίσιο Ευρωπαϊκού χρηματοδοτούμενου έργου HORIZON 2020, με τίτλο: «RESET – Redesigning Equality and Scientific Excellence Together».

 
Ήδη όλες οι σχετικές πληροφορίες έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Αριστοτελείου, ενώ έχει ενημερωθεί η αντίστοιχη επιλογή στα στοιχεία του Οργανισμού στην πλατφόρμα Funding & Tender Opportunities, με ενεργοποιημένο το στοιχείο του Gender Equality Plan.

 
Όσον αφορά στην υποβολή πρότασης στο Horizon Europe πλέον:

  • Στο ερώτημα που περιλαμβάνεται στη φόρμα υποβολής πρότασης για τη διαθεσιμότητα ή μη Σχεδίου (GEP) από το ΑΠΘ, η απάντηση που πρέπει να συμπληρώνεται από τις ερευνήτριες και τους ερευνητές του ΑΠΘ είναι «ΝΑΙ».

Για οποιαδήποτε άλλη εξέλιξη, θα ενημερωθείτε και πάλι εγγράφως, ενώ για οποιαδήποτε απορία μπορείτε να επικοινωνείτε με το Γραφείο Υποβολής Προτάσεων του ΕΛΚΕ ΑΠΘ στη διεύθυνση: proposals@rc.auth.gr.

Πίσω στην λίστα