Τρίτη 04 Ιουλίου 2023

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη θέση του Διαχειριστή της ΕΜΒΙΕΕ (Εκτελεστικός Διευθυντής) και τη θέση του Εντεταλμένου Διαχειριστή (Αναπληρωτής Εκτελεστικός Διευθυντής) με διετή θητεία

Το Επταμελές Όργανο της Επιτροπής Ερευνών στη Συνεδρίασή του με αριθμό 1004/20-06-2023 αποφάσισε την έκδοση πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη θέση του Διαχειριστή (Εκτελεστικού Διευθυντή) της ΕΜΒΙΕΕ και τη θέση του Εντεταλμένου Διαχειριστή (Αναπληρωτή Εκτελεστικού Διευθυντή) της ΕΜΒΙΕΕ.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν την αίτηση και το σύντομο βιογραφικό σημείωμα (σε μορφή PDF), σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στη συνημμένη πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, στη διεύθυνση a_transaction@rc.auth.gr, έως τις 17 Ιουλίου 2023.

Πίσω στην λίστα