Παρασκευή 05 Μαΐου 2023

Oδηγίες Διαχείρισης ΠΜΣ

 

Σε εφαρμογή του Νόμου 4957/2022 «Νέοι Ορίζοντες στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα: Ενίσχυση της ποιότητας, της λειτουργικότητας και της σύνδεσης των Α.Ε.Ι. με την κοινωνία και λοιπές διατάξεις», και κατόπιν της εγκυκλίου με αρ.πρωτ.135557/Ζ1 «για την οργάνωση και λειτουργία προγραμμάτων μεταπτυχιακών σπουδών και λοιπά θέματα», σας ενημερώνουμε ότι από 15/05/2023  θα ισχύουν τα εξής:

1.Για τις δαπάνες των ΠΜΣ,  σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 3 του άρθρου 82, θα πρέπει να κατατίθεται η σχετική απόφαση της Συντονιστικής Επιτροπής ως ακολούθως,

  • στις δαπάνες ήσσονος σημασίας (έως του ποσού των 2.500 € πλέον ΦΠΑ όπου δεν απαιτείται έγκριση απευθείας ανάθεσης αλλά γίνεται με απευθείας τιμολόγηση),  η απόφαση θα επισυνάπτεται με το αίτημα πληρωμής,
  • στις δαπάνες για τις οποίες απαιτείται αίτημα  απευθείας ανάθεσης (άνω των 2.500 € πλέον ΦΠΑ) , η απόφαση θα υποβάλλεται με το αίτημα ανάθεσης και
  • στους  διαγωνισμούς (άνω των 30.000 € πλέον ΦΠΑ), η απόφαση θα υποβάλλεται  με το αίτημα διενέργειας διαγωνισμού.  

Η απόφαση της Συντονιστικής Επιτροπής πρέπει να προηγείται των αιτημάτων.

  • οι αναμορφώσεις των συνολικών προϋπολογισμών των ΠΜΣ, εγκρίνονται χωρίς να απαιτείται  σχετική απόφαση της Συντονιστικής Επιτροπής. Τα αιτήματα αναμόρφωσης των συνολικών προϋπολογισμών των ΠΜΣ, καταχωρούνται προς έγκριση στο σύστημα web rescom.
  • Οι ετήσιοι προϋπολογισμοί των ΠΜΣ (αρχικοί και αναμορφώσεις) απαιτούν προγενέστερη έγκριση της Συντονιστικής Επιτροπής του ΠΜΣ, η οποία επισυνάπτεται στο αίτημα του προϋπολογισμού.

Κατά συνέπεια, όσα ΠΜΣ επιθυμούν την τροποποίηση του ετήσιου προϋπολογισμού τους (ανεξαρτήτως ποσοστού) θα πρέπει ταυτόχρονα με την εισαγωγή του αιτήματος αναμόρφωσης στο σύστημα web rescom, να επισυνάπτουν στο αίτημα αναμόρφωσης τη σχετική απόφαση της Συντονιστικής Επιτροπής.

Στοιχεία επικοινωνίας:
1.    Για την υποβολή δαπανών
              Τηλ. 2310 996738, email : f_transaction@rc.auth.gr
2.    Για την υποβολή των προϋπολογισμών
             Τηλ. 2310 994040, email: projects@rc.auth.gr

 

 

Πίσω στην λίστα