Πέμπτη 16 Μαΐου 2024

Ενημέρωση σχετικά με θέματα απασχόλησης - Εισηγητικό έγγραφο


Σύμφωνα με την ισχύουσα  νομοθεσία ( άρθρο 243 του Ν.4957/2022 ), αλλά και στο πλαίσιο της συνεχούς προσπάθειάς μας για την απλοποίηση των  διαδικασιών που αφορούν στην απασχόληση προσωπικού σε έργα, σας ενημερώνουμε για τα  ακόλουθα:


1.    Απασχόληση με Τιμολόγιο Λήψης Υπηρεσιών (ΤΛΥ) κατόπιν εισήγησης της/του Επιστημονικά Υπεύθυνης/ου (ΕΥ)

H επιλογή πρόσθετου προσωπικού που αμείβεται με παραστατικό παρεχόμενων υπηρεσιών (ΤΛΥ), κατόπιν εισήγησης της/του ΕΥ, θεωρείται ευκαιριακή και η συνολική διάρκεια της απασχόλησής της/του μπορεί να είναι έως  έξι (6) μήνες στο έργο κάθε έτος.  Διευκρινίζεται ότι η συνολική αμοιβή από έργα με ΤΛΥ δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό των 10.000€ ανά έτος.

2.    Υπόδειγμα  Εισηγητικού Εγγράφου για απασχόληση πρόσθετου  προσωπικού

Η/Ο ΕΥ έχει πλέον τη δυνατότητα να επιλέγει πρόσθετο προσωπικό που διεξάγει  εκπαιδευτικό, διοικητικό και τεχνικό έργο, κατόπιν εισήγησής της/του, σε έργα που δεν απαιτούν ανοιχτή διαδικασία δημοσιότητας ή δεν είναι αναγκαία η απόφαση αρμόδιου ανά περίπτωση οργάνου περί ανάθεσης διδακτικού/εκπαιδευτικού έργου.
Για το σκοπό αυτό επισυνάπτεται  το υπόδειγμα  εισηγητικού εγγράφου που από τις 20/5/2024 θα χρησιμοποιείται αποκλειστικά για την υποβολή των αιτημάτων  σας και είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα μας https://rc.auth.gr/diaheirisi-ereynas/apasholisi-prosopikoy/synapsi-symbasis-me-apasholoymeno#section-1

         
3.    Απασχόληση Φοιτητών ΑΠΘ, Μεταδιδακτορικών Ερευνητών ΑΠΘ και Ερευνητών Ερευνητικών Κέντρων σε έργα

Η απασχόληση των : α) φοιτητών του ΑΠΘ (α,΄β΄και γ΄ κύκλου σπουδών, με βεβαίωση φοίτησης ως αποδεικτικό)  β) μεταδιδακτορικών ερευνητών του ΑΠΘ (με βεβαίωση εγγραφής από το Τμήμα ως αποδεικτικό) και γ) ερευνητών  ερευνητικών κέντρων του άρθρου 13Α του ν. 4310/2014 (Α’ 258)  θεωρείται  πρόσθετη και επομένως για την  έγκριση της απασχόλησής τους σε έργα που διαχειρίζεται ο ΕΛΚΕ, για τα οποία δεν απαιτείται ανοιχτή διαδικασία δημοσιότητας σύμφωνα με τους κανόνες του προγράμματος (ενδεικτικά αναφέρουμε τα έργα πλαισίων  ΕΣΠΑ, HORIZON, LIFE, Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας) χρειάζεται μόνο η υποβολή ονομαστικής κατάστασης μέσω WebRescom με συνημμένα τα κατά περίπτωση δικαιολογητικά, χωρίς εισηγητικό έγγραφο της/του ΕΥ.

 

Πίσω στην λίστα