Παρασκευή 22 Δεκεμβρίου 2023

Ενημέρωση για τις συνεδριάσεις της Επιτροπής Ερευνών ΑΠΘ

Σας ενημερώνουμε ότι η θητεία των υπηρετούντων μελών της Επιτροπής Ερευνών του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας ΑΠΘ λήγει στις 5/1/2024. Σύμφωνα με το άρθρο 231 του ν. 4957/2022, αλλάζει η σύνθεση της Επιτροπής Ερευνών και θα αποτελείται πλέον από έναν (1) εκπρόσωπο από κάθε Σχολή (και όχι από κάθε Τμήμα όπως ίσχυε) με τον αναπληρωτή του και τον Πρύτανη ή τον Αντιπρύτανη στον οποίο έχει ανατεθεί ο τομέας της έρευνας, ως Πρόεδρο. Η νέα Επιτροπή θα πρέπει να συγκροτηθεί με απόφαση του Συμβουλίου Διοίκησης, κατόπιν εισήγησης του Πρύτανη και πρότασης της Κοσμητείας κάθε Σχολής ως προς τους εκπροσώπους της.


Δεδομένου ότι ενδέχεται να υπάρξει κάποια καθυστέρηση ως προς τον ορισμό των νέων μελών λόγω των εορταστικών ημερών,  παρακαλείσθε να καταθέσετε τα αιτήματά σας, τα οποία απαιτούν την έγκριση της Επιτροπής σύμφωνα με το άρθρο 232 του ν.4957/2022 (εγκρίσεις για υποβολές προτάσεων, αποδοχές διαχείρισης έργων, συμβάσεις χρηματοδότησης και απασχόλησης κλπ.), το αργότερο έως τις 3/1/2024.

Καλές γιορτές!

 

Πίσω στην λίστα