Τετάρτη 19 Οκτωβρίου 2022

Ενημέρωση για την αξιοποίηση αδιάθετου υπολοίπου έργων

Σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με το άρθρο 241 του ν. 4957/2022 ισχύουν τα παρακάτω σχετικά με την αξιοποίηση του αδιάθετου ταμειακού υπολοίπου έργων/προγραμμάτων που διαχειρίζονται οι ΕΛΚΕ των ΑΕΙ:


1. Με απόφαση της Επιτροπής Ερευνών, κατόπιν αιτήματος του Επιστημονικού Υπευθύνου, εγκρίνεται η χρήση του αδιάθετου ταμειακού υπολοίπου έργου/προγράμματος, που δεν αξιοποιήθηκε έως την ημερομηνία λήξης του έργου/προγράμματος, εφόσον πληρούνται σωρευτικά οι ακόλουθες προϋποθέσεις: α) το φυσικό αντικείμενο του έργου/προγράμματος έχει επιτυχώς ολοκληρωθεί, β) το οικονομικό αντικείμενο του έργου/προγράμματος έχει ολοκληρωθεί και δεν υπάρχει άλλη συμβατική υποχρέωση και γ) δεν προβλέπεται από το κανονιστικό πλαίσιο ή τη σύμβαση χρηματοδότησης του έργου/προγράμματος η επιστροφή του αδιάθετου ταμειακού υπολοίπου.


2. Η χρήση αδιάθετων ταμειακών υπολοίπων ολοκληρωμένων έργων/προγραμμάτων πραγματοποιείται μέσω της δημιουργίας νέου έργου/προγράμματος ( Έργο Υπεραξίας), που έχει ως αντικείμενο τη χρηματοδότηση των ερευνητικών δραστηριοτήτων του Επιστημονικού Υπευθύνου και της ομάδας του. Σε ένα έργο/πρόγραμμα με αντικείμενο την αξιοποίηση αδιάθετων ταμειακών υπολοίπων ολοκληρωμένων έργων/προγραμμάτων, δύναται να πιστώνονται αδιάθετα ταμειακά υπόλοιπα άλλων έργων/προγραμμάτων, εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις της παρ. 1.


Κατά συνέπεια, οι ΕΥ μπορούν να υποβάλλουν αιτήματα οικονομικής παράτασης μόνο για την τακτοποίηση των οικονομικών εκκρεμοτήτων των έργων τους (πχ. πληρωμές συμβάσεων απασχόλησης ή προμηθειών). Σε περίπτωση που το έργο έχει ολοκληρωθεί, δεν υπάρχουν άλλες οικονομικές εκκρεμότητες και δεν προβλέπεται η επιστροφή του αδιάθετου ταμειακού υπολοίπου στον Φορέα Χρηματοδότησης, οι ΕΥ μπορούν να υποβάλλουν μέσω WebRescom αίτημα περάτωσης του έργου και μεταφοράς του ταμειακού υπολοίπου του σε νέο ή ήδη υπάρχον έργο με σκοπό τη χρηματοδότηση των ερευνητικών τους δραστηριοτήτων (έργο υπεραξίας).


Επισημαίνεται ότι όσα έργα έχουν λάβει ήδη οικονομική παράταση, συνεχίζουν να λειτουργούν μέχρι την ημερομηνία λήξης του οικονομικού τους αντικειμένου. Τυχόν αδιάθετα υπόλοιπα που θα προκύψουν μετά την λήξη της οικονομικής παράτασης, μπορούν να μεταφερθούν σε έργα υπεραξίας.
Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε με το Γραφείο Έναρξης Έργων στο τηλέφωνο: 2310 994040

 

Πίσω στην λίστα