Τετάρτη 31 Ιανουαρίου 2024

Ενημέρωση για την απασχόληση συνταξιούχων σε έργα

Ενημέρωση για την απασχόληση συνταξιούχων σε έργα

Σας ενημερώνουμε ότι με την ψήφιση του Ν. 5078/2023 αντικαταστάθηκε το άρθρο 20 Απασχόληση συνταξιούχων του Ν. 4387/2016 και θεσπίστηκε νέο πλαίσιο για την απασχόληση των συνταξιούχων εξ ιδίου δικαιώματος (λόγω γήρατος/αναπηρίας). Σύμφωνα με το νέο πλαίσιο οι συνταξιούχοι, κατά τη διάρκεια της απασχόλησης τους στον ΕΛΚΕ, συνεχίζουν να λαμβάνουν το σύνολο της κύριας και επικουρικής σύνταξης που δικαιούνται, εκτός από αυτούς που δεν έχουν συμπληρώσει το εξηκοστό δεύτερο (62ο) έτος της ηλικίας. Κατά τη διάρκεια της απασχόλησης τους καταβάλλονται οι προβλεπόμενες από τη νομοθεσία ασφαλιστικές εισφορές σύμφωνα με την ασφαλιστέα απασχόληση και επιπλέον πόρος μη ανταποδοτικού χαρακτήρα υπέρ ΕΦΚΑ.

Το αίτημα έγκρισης απασχόλησης (ονομαστική κατάσταση) καθώς και στη συνέχεια η υπογραφή της σχετικής σύμβασης, μπορούν  να γίνονται πλέον χωρίς να υποβάλλεται η σχετική δήλωση  προς το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους για την αμοιβή από πρόγραμμα/τα που διαχειρίζεται ο ΕΛΚΕ.

Οι συνταξιούχοι έχουν την υποχρέωση, να υποβάλουν προς την αρμόδια υπηρεσία του ΕΦΚΑ τη σχετική δήλωση, συνοδευόμενη από τη σύμβασή τους, μόλις υπογραφεί και σε κάθε περίπτωση πριν την έναρξη της απασχόλησης. Παράλειψη υποβολής της δήλωσης επιφέρει χρηματική κύρωση ίση με δώδεκα (12) μηνιαίες συντάξεις, κύριες και επικουρικές.

Οι ασφαλιστικές εισφορές και ο επιπλέον πόρος μη ανταποδοτικού χαρακτήρα υπέρ e-ΕΦΚΑ καταβάλλονται ως εξής:

α) οι μισθωτοί και οι καταβάλλοντες εισφορές σύμφωνα με την παρ. 9 του άρθρου 39, καταβάλλουν τις ασφαλιστικές εισφορές των άρθρων 38, 41, 35 και 97 μετά τυχόν συνεισπραττομένων εισφορών, με βάση την υπαγωγή τους στην ασφάλιση, επιμεριζόμενων μεταξύ εργοδότη και ασφαλισμένου κατά την κείμενη νομοθεσία και επιπλέον πόρο υπέρ e-ΕΦΚΑ ύψους εφτά κόμμα εφτά τοις εκατό (7,7%) επί των ασφαλιστέων αποδοχών κύριας ασφάλισης για τον κλάδο κύριας ασφάλισης και λοιπών παροχών και ύψους δύο κόμμα τρία τοις εκατό (2,3%) επί των ασφαλιστέων αποδοχών επικουρικής ασφάλισης για τον κλάδο επικουρικής ασφάλισης, ο οποίος βαρύνει αποκλειστικά τον ασφαλισμένο.

β) οι μη μισθωτοί (ελεύθεροι επαγγελματίες και αυτοτελώς απασχολούμενοι) καταβάλλουν τις ασφαλιστικές εισφορές των άρθρων 39, 41, 35 και 97 μετά τυχόν συνεισπραττομένων εισφορών, με βάση την υπαγωγή τους στην ασφάλιση και επιπλέον πόρο υπέρ e-ΕΦΚΑ ύψους πενήντα τοις εκατό (50%) επί της επιλεγείσας ασφαλιστικής κατηγορίας κύριας ασφάλισης για τον κλάδο κύριας ασφάλισης και παροχών και σε περίπτωση υπαγωγής και στην επικουρική ασφάλιση, ύψους σαράντα τοις εκατό (40%) επί της επιλεγείσας ασφαλιστικής κατηγορίας κύριας ασφάλισης για τον Κλάδο κύριας ασφάλισης και λοιπών παροχών και σαράντα τοις εκατό (40%) επί της επιλεγείσας ασφαλιστικής κατηγορίας επικουρικής ασφάλισης για τον κλάδο επικουρικής ασφάλισης.

ε) οι αμειβόμενοι με Παραστατικά Παρεχόμενων Υπηρεσιών (Π.Π.Υ.), εκτός των προσώπων της περ. γ’ της παρ. 6, καταβάλλουν τις ασφαλιστικές εισφορές του άρθρου 55 του ν. 4509/2017 (Α’ 201), μετά τυχόν συνεισπραττομένων εισφορών, με βάση την υπαγωγή τους στην ασφάλιση και επιπλέον πόρο υπέρ e-ΕΦΚΑ ύψους δέκα τοις εκατό (10%) επί της καθαρής αξίας του παραστατικού για τον κλάδο κύριας ασφάλισης και λοιπών παροχών, ο οποίος βαρύνει αποκλειστικά τον ασφαλισμένο.

Δεδομένου ότι για τις προϋποθέσεις, τους όρους και τη διαδικασία είσπραξης των ασφαλιστικών εισφορών και του πόρου υπέρ e-ΕΦΚΑ, καθώς και κάθε άλλο τεχνικό ή λεπτομερειακό ζήτημα για την εφαρμογή της διαδικασίας, θα εκδοθεί ειδική εγκύκλιος από τον ΕΦΚΑ, δεν είναι δυνατή η πληρωμή των συνταξιούχων πριν την έκδοση της.
 

Πίσω στην λίστα