Παρασκευή 09 Δεκεμβρίου 2022

Ενημέρωση για αλλαγές κατά τη διαχείριση έργων

Ενημέρωση για αλλαγές κατά τη διαχείριση έργων

Στο πλαίσιο της εφαρμογής του Ν. 4957/2022 σας ενημερώνουμε για τις αλλαγές που προκύπτουν από την εφαρμογή του συγκεκριμένου νόμου κατά τη διαχείριση των έργων όπως και τις αλλαγές στο πληροφοριακό σύστημα web-resCom. Συγκεκριμένα:


Πολυετείς υποχρεώσεις


Σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 240 του Ν. 4957/2022 τα αιτήματα απευθείας ανάθεσης δαπανών των έργων του ΕΛΚΕ, που αφορούν στην προμήθεια αγαθών ή υπηρεσιών από τρίτους οι οποίες θα βαρύνουν τμηματικά ή εξ ολοκλήρου τον ετήσιο προϋπολογισμό επόμενου έτους (Πολυετείς Υποχρεώσεις),  θα πρέπει να εγκρίνονται από την Επιτροπή Ερευνών.  

Κατά την υποβολή των αιτημάτων απευθείας ανάθεσης μέσω του webresCom, εφόσον η ανάθεση αφορά πολυετή υποχρέωση, θα πρέπει να επιλέγετε το πεδίο «Πολυετής» προκειμένου να εγκριθεί από την Επιτροπή Ερευνών.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε με το Γραφείο Παραλαβής και Ελέγχου Εντολών στο  τηλ. 2310 996755.

 

Βεβαίωση Ολοκλήρωσης Διδακτικών Υποχρεώσεων


Σύμφωνα με το άρθρο 126 παρ. 3 του ν. 4957/2022, τα μέλη ΔΕΠ, ΕΕΠ, ΕΔΙΠ, ΕΤΕΠ μπορούν να αμείβονται για την παροχή διδακτικού έργου σε Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ), Ξενόγλωσσα Προγράμματα Σπουδών (ΞΠΣ)  και επιμορφωτικά προγράμματα του Κέντρου Επιμόρφωσης και Διά Βίου Μάθησης (ΚΕΔΙΒΙΜ) με τέλη φοίτησης.  Το παραπάνω έργο, το οποίο συνιστά πρόσθετη απασχόληση, μπορεί να υλοποιηθεί υπό την προϋπόθεση ότι έχουν εκπληρώσει τις ελάχιστες υποχρεώσεις τους προς το Τμήμα που υπηρετούν. Οι διδάσκοντες οφείλουν να καταθέτουν υπεύθυνη δήλωση στον ΕΛΚΕ περί τήρησης των όρων και προϋποθέσεων πρόσθετης απασχόλησης σε προγράμματα ΠΜΣ, ΞΠΣ και έργα του ΚΕΔΙΒΙΜ.

Για τον σκοπό αυτό, τα μέλη ΔΕΠ, ΕΕΠ, ΕΔΙΠ, ΕΤΕΠ του ΑΠΘ συνάπτουν σύμβαση με τον ΕΛΚΕ στο πλαίσιο των παραπάνω προγραμμάτων, η οποία περιλαμβάνει ειδικό όρο ότι το ανατιθέμενο διδακτικό έργο συνιστά πρόσθετη απασχόληση πέραν των ελάχιστων υποχρεώσεων τους ως μέλη του ΑΠΘ και δηλώνουν ανεπιφύλακτα ότι εκτελούν τα διδακτικά και λοιπά καθήκοντα που προβλέπονται από την θέση της κύριας απασχόλησής  τους.

Επιπλέον, πριν τη διαδικασία υποβολής εντολής μισθοδοσίας χρειάζεται να επισκεφτούν το WebRescom, να επιλέξουν από το μενού «Καρτέλα Χρήστη» την επιλογή «Αιτήματα» και να καταθέσουν ηλεκτρονικό αίτημα «Βεβαίωση Ολοκλήρωσης Διδακτικών Υποχρεώσεων», ώστε να είναι δυνατή η υποβολή της εντολής πληρωμής τους από την/τον Επιστημονική/Επιστημονικό Υπεύθυνη/Υπεύθυνο (ΕΥ) του έργου.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε με το Γραφείο Μισθοδοσίας τηλ. 2310 994093 και το Γραφείο Ανθρωπίνων Πόρων τηλ. 2310 994099  του ΕΛΚΕ ΑΠΘ.

 

Προϋπολογισμοί έργων


Aπό τις 08/12/2022 η κατάθεση των προϋπολογισμών (συνολικών και ετήσιων) μέσω web-resCom απέκτησε νέα, πιο σύγχρονη φόρμα με τις παρακάτω νέες δυνατότητες:

  • Την επισύναψη αρχείου σχετικού με τον κατατεθειμένο προϋπολογισμό, όπου αυτό απαιτείται.
  • Την εμφάνιση του προϋπολογισμού στη «Λίστα Αιτημάτων προς έγκριση» για υπογραφή από τον ΕΥ, σε περίπτωση υποβολής του από Συνεργάτη.
  • Αναλυτική βοήθεια για κάθε τύπο προϋπολογισμού πατώντας το αντίστοιχο κουμπί της βοήθειας «i».

Προκειμένου να καταθέσετε νέο προϋπολογισμό μέσω του web-resCom, θα επιλέγετε «νέο αίτημα» από το μενού αριστερά αντί του «καταχώρηση προϋπολογισμού» που ίσχυε μέχρι τώρα.

Επιπλέον, έχετε τη δυνατότητα πατώντας από το μενού το «λίστα αιτημάτων» να δείτε όλους τους προϋπολογισμούς σε όλα σας τα έργα και με αντίστοιχα φίλτρα να βρείτε αυτόν/αυτούς που σας ενδιαφέρουν.

Τέλος, η έγκριση μπορεί να πραγματοποιηθεί και από τη σελίδα των εγκρίσεων σε σχέση με την προηγούμενη δομή που απαιτούσε ο ΕΥ να εισέρχεται υποχρεωτικά στην φόρμα.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε με το Γραφείο Έναρξης 'Έργων του ΕΛΚΕ ΑΠΘ στο τηλ. 2310 994040 .

Πίσω στην λίστα