Παρασκευή 17 Φεβρουαρίου 2023

Διάρκεια Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών

Σε συνέχεια της εγκυκλίου με αρ.πρωτ.135557/Ζ1 «Εφαρμογή των διατάξεων του ν. 4957/2022 “Νέοι Ορίζοντες στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα: Ενίσχυση της ποιότητας, της λειτουργικότητας και της σύνδεσης των Α.Ε.Ι. με την κοινωνία και λοιπές διατάξεις” για την οργάνωση και λειτουργία προγραμμάτων μεταπτυχιακών σπουδών και λοιπά θέματα» σας ενημερώνουμε ότι για την απρόσκοπτη λειτουργία των ΠΜΣ των οποίων το ΦΕΚ ίδρυσης εκδόθηκε πριν τις 22/07/2022 και η προβλεπόμενη διάρκεια τους ήταν έως και το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023 η Επιτροπή Ερευνών, στη συνεδρίαση της 983/ 07-02-2023, αποφάσισε:

  • Η διάρκεια φυσικού αντικειμένου των ΠΜΣ να παραταθεί έως 31/08/2024 ώστε να γίνονται δεκτοί νέοι φοιτητές έως και το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024.
  • Η διάρκεια του οικονομικού αντικειμένου των ΠΜΣ να παραταθεί έως 31/08/2025 ώστε να ολοκληρωθούν οι σπουδές των φοιτητών που θα έχουν ενταχθεί στα ΠΜΣ το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024.

 

Πίσω στην λίστα