Πέμπτη 23 Νοεμβρίου 2023

Αυτόματη δημιουργία ετήσιων προϋπολογισμών 2024

 Σύμφωνα με το Νόμο 4957/2022 «Νέοι Ορίζοντες στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα: Ενίσχυση της ποιότητας, της λειτουργικότητας και της σύνδεσης των Α.Ε.Ι. με την κοινωνία και λοιπές διατάξεις», ο ΕΛΚΕ ΑΠΘ έχει την υποχρέωση να συντάσσει και να υποβάλει προς έγκριση από την Υπουργό Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων συνολικό Ετήσιο προϋπολογισμό, μέρος του οποίου αποτελεί ο επιμέρους Ετήσιος Προϋπολογισμός του κάθε έργου που διαχειρίζεται.


 Στο πλαίσιο αυτό, σας ενημερώνουμε ότι ο ΕΛΚΕ έχει καταρτίσει ετήσιους προϋπολογισμούς για το έτος 2024 για όσα έργα βρίσκονται σε κατάσταση «Αναμονή», «Κίνηση» ή «Λήξη Φυσικού Αντικειμένου» και έχουν διάρκεια τουλάχιστον μέχρι 01/01/2024. Απαραίτητη προϋπόθεση για τη δημιουργία ετήσιου 2024, ήταν η ύπαρξη τόσο εγκεκριμένου ετήσιου για το τρέχον έτος όσο και αδιάθετου υπολοίπου.

  • Οι προϋπολογισμοί για το έτος 2024, βρίσκονται σε κατάσταση «Αναμονής Έγκρισης» από τους ΕΥ. Οι ΕΥ θα πρέπει να εισέλθουν στο web-resCom και από τη λίστα των «Αιτημάτων προς έγκριση» να επιλέξουν τους ήδη καταχωρημένους ετήσιους προϋπολογισμούς 2024 και εφόσον συμφωνούν να πατήσουν «Έγκριση». Υπάρχει δυνατότητα παρέμβασης/ αλλαγής του ετήσιου, χωρίς όμως να είναι απαραίτητο. Σε περίπτωση που επιθυμούν την τροποποίησή τους, θα χρειαστεί να εισέλθουν στην κατηγορία «Προϋπολογισμοί», να βρουν τον αντίστοιχο προϋπολογισμό από τη «Λίστα Αιτημάτων» και, εφόσον πραγματοποιήσουν τις αλλαγές που επιθυμούν στον ήδη κατατεθειμένο ετήσιο προϋπολογισμό 2024, να πατήσουν «Αποθήκευση».
  •  Για τα νέα έργα που θα ανοίξουν ή έργα τα οποία είναι σε  κατάσταση «Λήξη Οικονομικού Αντικειμένου» και θα ενταχθούν σε κατάσταση «Κίνηση» κατόπιν παράτασης, θα μπορούν οι ΕΥ να υποβάλλουν μόνοι τους ετήσιο προϋπολογισμό για το 2024 μέσω web-resCom.

Πίσω στην λίστα