Τετάρτη 09 Νοεμβρίου 2022

Αυτόματη δημιουργία ετήσιων προϋπολογισμών 2023

Σύμφωνα με το Νόμο 4957/2022 «Νέοι Ορίζοντες στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα: Ενίσχυση της ποιότητας, της λειτουργικότητας και της σύνδεσης των Α.Ε.Ι. με την κοινωνία και λοιπές διατάξεις», ο ΕΛΚΕ ΑΠΘ έχει την υποχρέωση να συντάσσει και να υποβάλει προς έγκριση από την Υπουργό Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων συνολικό Ετήσιο προϋπολογισμό, μέρος του οποίου αποτελεί ο επιμέρους Ετήσιος Προϋπολογισμός του κάθε έργου που διαχειρίζεται.


Στο πλαίσιο αυτό, στις 11/11/2022 ο ΕΛΚΕ θα καταρτίσει ετήσιους προϋπολογισμούς για το έτος 2023 για όσα έργα βρίσκονται σε κατάσταση «Αναμονή», «Κίνηση» ή «Λήξη Φυσικού Αντικειμένου» και έχουν διάρκεια τουλάχιστον μέχρι 01/01/2023. Απαραίτητη προϋπόθεση για τη δημιουργία ετήσιου 2023, είναι η ύπαρξη τόσο εγκεκριμένου ετήσιου για το τρέχον έτος όσο και αδιάθετου υπολοίπου.

  • Οι προϋπολογισμοί που θα καταρτιστούν από τον ΕΛΚΕ για το 2023, θα βρίσκονται σε κατάσταση «Αναμονής Έγκρισης» από τους ΕΥ. Οι ΕΥ θα πρέπει να εισέλθουν στο web-resCom έως και 20/11/2022 και να κάνουν «Υποβολή» του ήδη κατατεθειμένου ετήσιου για το 2023 για κάθε έργο ξεχωριστά. Θα υπάρχει δυνατότητα παρέμβασης/ αλλαγής του ετήσιου, χωρίς όμως να είναι απαραίτητο. Σε περίπτωση που δεν πραγματοποιηθεί «Υποβολή» από τον ΕΥ, ο προϋπολογισμός του έργου δεν θα ενταχτεί σε αυτόν του ΕΛΚΕ προς έγκριση από το Υπουργείο.
  • Για τα έργα τα οποία θα ξεκινήσουν μετά τις 11/11/2022 (νέα έργα) ή έργα τα οποία είναι σε  κατάσταση «Λήξη Οικονομικού Αντικειμένου» και θα ενταχθούν σε κατάσταση «Κίνηση» (κατόπιν παράτασης) μετά τις 11/11/2022 και μέχρι τις 20/11/2022, θα μπορούν οι ΕΥ να υποβάλλουν μόνοι τους ετήσιο προϋπολογισμό για το 2023 μέσω web-resCom μέχρι τις 20/11/2022, προκειμένου να ενταχθεί στον προϋπολογισμό του ΕΛΚΕ προς Έγκριση από το Υπουργείο

Σας υπενθυμίζουμε ότι τα αιτήματα απευθείας ανάθεσης για την πραγματοποίηση δαπανών, δεν επηρεάζονται από τον ετήσιο προϋπολογισμό του έργου, αλλά από το υπόλοιπο της κατηγορίας δαπάνης του συνολικού, και υπάρχει η δυνατότητα να πραγματοποιούνται καθ΄ υπέρβαση του προϋπολογισμού της κάθε κατηγορίας δαπάνης του εγκεκριμένου ετήσιου.

 

Πίσω στην λίστα