Τετάρτη 28 Σεπτεμβρίου 2022

Απευθείας αναθέσεις για τις ανάγκες έργων/προγραμμάτων

Απευθείας αναθέσεις για τις ανάγκες έργων/προγραμμάτων

Σας ενημερώνουμε ότι ο νέος νόμος 4957/2022 «Ορίζοντες στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα: Ενίσχυση της ποιότητας, της λειτουργικότητας και της σύνδεσης των ΑΕΙ με την κοινωνία και λοιπές διατάξεις» απλοποίησε τις διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων για προμήθειες αγαθών και παροχή υπηρεσιών στο πλαίσιο έργων που διαχειρίζονται οι ΕΛΚΕ των ΑΕΙ.

Ειδικότερα: 

  • Οι δαπάνες που διενεργούνται μέσω της διαδικασίας της απευθείας ανάθεσης μέχρι 30000€ (πλέον ΦΠΑ) ανά κατηγορία δαπάνης του ετήσιου προϋπολογισμού, δεν απαιτούν την ανάρτηση πρόσκλησης για την υποβολή οικονομικών προσφορών. 
  • Για τη διενέργεια δαπανών που αφορούν στη σύναψη δημόσιας σύμβασης με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης απαιτείται η προσκόμιση έρευνας αγοράς (τουλάχιστον δύο προσφορές), εφόσον το ποσό υπερβαίνει τις 10000€ (πλέον ΦΠΑ) ανά κατηγορία δαπάνης του ετήσιου προϋπολογισμού.
  • Για δαπάνες έως 10000€ (πλέον ΦΠΑ) ανά κατηγορία δαπάνης του ετήσιου προϋπολογισμού, μπορεί να προσκομίζεται και μία μόνο οικονομική προσφορά
  • Ως οικονομική προσφορά λαμβάνεται υπόψη η προσφορά προϊόντος ή υπηρεσίας και από το ηλεκτρονικό κατάστημα του οικονομικού φορέα, από την οποία προκύπτει κατ’ελάχιστον η τιμή και τα απαιτούμενα τεχνικά χαρακτηριστικά της προμήθειας.

Κατά συνέπεια, οι ΕΥ των έργων, λαμβάνοντας υπόψη την κατηγορία δαπάνης του ετήσιου εγκεκριμένου προϋπολογισμού ή του συνολικού εγκεκριμένου προϋπολογισμού όπου απαιτείται (π.χ. σε έργα ΕΣΠΑ, Ευρωπαϊκά, ΕΛΙΔΕΚ, INTERREG), μπορούν να υποβάλλουν δαπάνες χωρίς την υποχρέωση ανάρτησης πρόσκλησης, ακολουθώντας τις παρακάτω διαδικασίες μέσω του WebRescom:

  • Για δαπάνες έως 2500€ δεν απαιτείται αίτημα απευθείας ανάθεσης. Υποβάλλεται εντολής πληρωμής με το ανάλογο παραστατικό.
  • Για δαπάνες από 2500,01€ έως 10000€ υποβάλλεται αίτημα απευθείας ανάθεσης, το οποίο συνοδεύεται από τουλάχιστον μία οικονομική προσφορά
  • Για δαπάνες από 10000,01€ έως 30000€ υποβάλλεται αίτημα απευθείας ανάθεσης, το οποίο συνοδεύεται από τουλάχιστον δύο οικονομικές προσφορές. Η σύναψη συμφωνητικού με τον προμηθευτή είναι υποχρεωτική.

Διευκρινίζεται ακόμη ότι σύμφωνα με την νέα νομοθεσία:

  • Οι προμηθευτές του εξωτερικού εξαιρούνται από την υποχρέωση προσκόμισης φορολογικής, ασφαλιστικής ενημερότητας και αποσπάσματος ποινικού μητρώου.
  • Οι δαπάνες που αφορούν στο κόστος εγγραφής και συμμετοχής σε επιστημονικά συνέδρια και ημερίδες, καθώς και στη δημοσίευση επιστημονικών άρθρων, εργασιών, επιστημονικών μελετών και βιβλίων εξοφλούνται κατόπιν εντολής πληρωμής με το νόμιμο παραστατικό, χωρίς άλλη διαδικασία.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε με το Τμήμα Οικονομικών Συναλλαγών,  τηλ 2310 996755 ή με το Γραφείο Προμηθειών, τηλ 2310 996752  του ΕΛΚΕ ΑΠΘ.

Πίσω στην λίστα