Τετάρτη 09 Νοεμβρίου 2022

Aναμορφώσεις προϋπολογισμών των ΠΜΣ

Σε εφαρμογή του Νόμου 4957/2022 «Νέοι Ορίζοντες στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα: Ενίσχυση της ποιότητας, της λειτουργικότητας και της σύνδεσης των Α.Ε.Ι. με την κοινωνία και λοιπές διατάξεις», και κατόπιν της εγκυκλίου με αρ.πρωτ.135557/Ζ1 «για την οργάνωση και λειτουργία προγραμμάτων μεταπτυχιακών σπουδών και λοιπά θέματα», σας ενημερώνουμε ότι:

  • οι αναμορφώσεις προϋπολογισμών των ΠΜΣ, των οποίων η απόφαση ίδρυσης έχει δημοσιευτεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως πριν την 21η.07.2022, σύμφωνα με α οριζόμενα στην παρ. 3 του άρθρου 82 εγκρίνονται από την Επιτροπή Ερευνών του ΕΛΚΕ κατόπιν εισήγησης της Συντονιστικής Επιτροπής του Π.Μ.Σ., χωρίς να απαιτείται  η τροποποίηση της απόφασης ίδρυσης του ΠΜΣ.Κατά συνέπεια, όσα ΠΜΣ επιθυμούν την τροποποίηση του προϋπολογισμού τους (ανεξαρτήτως ποσοστού) θα πρέπει ταυτόχρονα με την εισαγωγή του αιτήματος αναμόρφωσης στο σύστημα web rescom, να κοινοποιούν τη σχετική απόφαση της Συντονιστικής Επιτροπής στο projects@rc.auth.gr.
  • Οι αναμορφώσεις των προϋπολογισμών των ΠΜΣ, εφόσον καταχωρηθούν στο σύστημα και ελεγχθούν από το αρμόδιο Τμήμα, προωθούνται στην Επιτροπή Ερευνών του ΕΛΚΕ για έγκριση.

 

Πίσω στην λίστα