Πέμπτη 02 Φεβρουαρίου 2023

11 θέσεις εκπαιδευτών με αντικείμενο την καινοτόμο επιχειρηματικότητα

11 θέσεις εκπαιδευτών με αντικείμενο την καινοτόμο επιχειρηματικότητα

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΕΛΚΕ ΑΠΘ) στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Υποστήριξη Δράσεων Στήριξης της Επιχειρηματικότητας, Καινοτομίας
και Ωρίμανσης για την Αξιοποίηση της Ερευνητικής Δραστηριότητας και των Νέων Προϊόντων και
Υπηρεσιών που αναπτύσσονται στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης», που
συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, ΕΚΤ) και από Εθνικούς Πόρους στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» ΕΣΠΑ 2014-202, προτίθεται να αναθέσει σε έντεκα (11) άτομα, εκπαιδευτές, με σύμβαση μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου, το παρακάτω έργο:

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ
1. Διδασκαλία μαθήματος επιλογής σχετικού με την καινοτόμο επιχειρηματικότητα.
2. Σύνταξη φακέλου μαθημάτων, περιγραμμάτων μαθημάτων.
3. Ανάπτυξη εκπαιδευτικού υλικού του μαθήματος.
4. Ανίχνευση επιχειρηματικών ιδεών και στήριξη ομάδων που θα συμμετάσχουν σε πρόγραμμα επιτάχυνσης.

Η υποβολή των προτάσεων και λοιπών δικαιολογητικών από τα ενδιαφερόμενα άτομα θα γίνεται έως τις 10/02/2023 και ώρα 14:00.

Λεπτομέρειες σχετικά με τα απαιτούμενα προσόντα και τη διαδικασία υποβολής πρότασης, μπορείτε να δείτε στο αρχείο της Πρόσκλησης.

Πίσω στην λίστα