Πέμπτη 13 Ιουνίου 2024

ΕΡΕΥΝΩ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ Ενημέρωση για Παρέμβαση ΙΙ_Παράταση

Σχετικά με τη δημοσιευμένη πρόσκληση  «Ερευνώ-Καινοτομώ» (βλ. στα Σχετικά Έγγραφα) του Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα», στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2021 – 2027 σας παραθέτουμε τα βασικά σημεία της Πρόσκλησης, ειδικά για την Παρέμβαση ΙΙ: Συμπράξεις Επιχειρήσεων με Ερευνητικούς Οργανισμούς:

1. Βασικές κατηγορίες δαπανών
2. Δικαιούχοι
3. Διαδικασία Υποβολής Αιτήσεων Χρηματοδότησης
4. Διαδικασία για την έκδοση των απαραίτητων δικαιολογητικών εκ μέρους του Φορέα μας και τα επισυναπτόμενα πρότυπα 
5. Τρόποι διασύνδεσης με επιχειρήσεις
6. Τρόποι επικοινωνίας

1. Βασικές Κατηγορίες Δαπανών

Η χρονική διάρκεια υλοποίησης των έργων δεν πρέπει να υπερβαίνει τους τριάντα έξι (36) μήνες, με δυνατότητα παράτασης κατά χρονικό διάστημα ίσο με το ένα τρίτο της αρχικής διάρκειας, (δηλαδή <=12 μηνών επιπλέον). Ο μέγιστος συνολικός ενισχυόμενος προϋπολογισμός της αίτησης χρηματοδότησης ανέρχεται σε 2.000.000 ευρώ.

Οι βασικές κατηγορίες δαπανών που καλύπτονται από τη Δράση είναι οι εξής:

α) Άμεσες δαπάνες για αμοιβές προσωπικού
Σημειώνεται ότι το μέγιστο επιχορηγούμενο (πιστοποιούμενο) μικτό κόστος ανά ερευνητή (ΑΦΜ) ανέρχεται στο ποσό των 4.000€ ανά μήνα. Το αντίστοιχο όριο για το τεχνικό προσωπικό ανέρχεται στο ποσό των 2.000€ ανά μήνα και ανά τεχνικό (ΑΦΜ). 

β) Για την κάλυψη των υπόλοιπων δαπανών του έργου χρησιμοποιείται ενιαίος συντελεστής 40% επί των επιλέξιμων άμεσων δαπανών προσωπικού. 

Προσοχή:

•         Στο τεχνικό Παράρτημα του έργου, συμπληρώνεται ανά φορέα υλοποίησης ο προϋπολογισμός και η ανθρωποπροσπάθεια όχι μόνο σε επίπεδο Ενότητας Εργασίας, αλλά και σε επίπεδο Παραδοτέου. Τα εν λόγω μεγέθη δε δύναται να τροποποιηθούν ούτε κατά ένα ελάχιστο ποσοστό με ευθύνη του δικαιούχου, παρά μόνο με αίτημα τροποποίησης μείζονος σημασίας (5 αιτήματα κατά μέγιστο στο σύνολο του έργου).
•         Κατάθεση διπλώματος ευρεσιτεχνίας
Σε περίπτωση που ο δικαιούχος φορέας της σύμπραξης δεσμεύεται ότι το ερευνητικό έργο θα οδηγήσει σε υποβολή αίτησης για δίπλωμα ευρεσιτεχνίας - πατέντα (οπότε και λαμβάνει επιπλέον bonus 0,5 βαθμών κατά την αξιολόγηση) και ο όρος αυτός δεν ικανοποιηθεί, τότε θα επιβάλλεται οριζόντια περικοπή 15% στο σύνολο της δημόσιας δαπάνης σε όλους τους εταίρους της σύμπραξης.

Αιτήματα Επαλήθευσης

Με στόχο την παρακολούθηση της προόδου του έργου και την εκταμίευση των προβλεπόμενων δόσεων της δημόσιας χρηματοδότησης, οι δικαιούχοι των οποίων οι προτάσεις θα εγκριθούν, υποβάλλουν αιτήματα επαλήθευσης. Κάθε αίτημα επαλήθευσης υποβάλλεται μέσω του ΟΠΣΚΕ.

Οι δικαιούχοι έχουν υποχρέωση να υποβάλλουν το πρώτο αίτημα ενδιάμεσης επαλήθευσης, μεταξύ του 12ου και του 24ου μήνα από την ημερομηνία έναρξης του έργου. Δεν προσφέρεται η δυνατότητα για υποβολή δεύτερου αιτήματος επαλήθευσης. Έργα με εγκεκριμένη διάρκεια υλοποίησης έως και 24 μήνες υποχρεούνται σε αίτημα ενδιάμεσης επαλήθευσης στη μέση της χρονικής διάρκειας του έργου.

Χρηματοδοτικό Σχήμα

Κατά την υποβολή της Αίτησης Χρηματοδότησης ο συνολικός αιτούμενος προϋπολογισμός των επιχειρήσεων πρέπει να είναι μεγαλύτερος ή ίσος με 30% του συνολικού αιτούμενου προϋπολογισμού της αίτησης χρηματοδότησης. 

ΠΡΟΣΟΧΗ: Εάν, κατά την ολοκλήρωση των έργων, ο συνολικός πιστοποιούμενος προϋπολογισμός των επιχειρήσεων δεν είναι μεγαλύτερος ή ίσος με 30% του συνολικού προϋπολογισμού του έργου, τότε γίνεται αναλογική περικοπή στους ερευνητικούς οργανισμούς- εταίρους, ώστε να τηρείται ο όρος της πρόσκλησης. Σε περίπτωση που ο συνολικός πιστοποιούμενος προϋπολογισμός των επιχειρήσεων είναι μικρότερος του 25% του συνολικού προϋπολογισμού του έργου, τότε το έργο απεντάσσεται με ανάκληση (έντοκη) της χρηματοδότησης.

Με σκοπό τη μείωση του ενδεχόμενου ρίσκου που προκύπτει από τους παραπάνω όρους της Πρόσκλησης, συστήνουμε ο αιτούμενος προϋπολογισμός των επιχειρήσεων να είναι τουλάχιστον 40%. 
 
Επιπλέον, στο επισυναπτόμενο πρότυπο συμφωνητικό συνεργασίας έχει συμπεριληφθεί όρος  με σκοπό να διασφαλιστούν οι δαπάνες των έργων του ΑΠΘ σε περίπτωση απόκλισης των εξόδων της(των) εταιρείας(ών) από τα ελάχιστα όρια των 30% και 25%.

2. Δικαιούχοι

Κάθε ερευνητικός οργανισμός συμμετέχει ως ενιαία οντότητα, δηλαδή σε επίπεδο ΑΦΜ και εκπροσωπείται από τον Ειδικό Λογαριασμό Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ).

Σε περίπτωση που σε ένα έργο συμμετέχουν διαφορετικά Τμήματα Σχολής του ίδιου ΑΕΙ (Πανεπιστήμια) ή διαφορετικοί Τομείς του ίδιου ΑΕΙ ή διαφορετικά Εργαστήρια του ίδιου ΑΕΙ, ως ερευνητικός οργανισμός-εταίρος δηλώνεται στο ΟΠΣΚΕ το αντίστοιχο Πανεπιστήμιο με ενιαίο προϋπολογισμό υπολογιζόμενο σε επίπεδο ερευνητικού οργανισμού και με ένα τόπο υλοποίησης. Δεν τίθεται περιορισμός στον αριθμό των προτάσεων στις οποίες συμμετέχει ένας ερευνητικός οργανισμός.

3. Υποβολή Αιτήσεων Χρηματοδότησης

Η αίτηση χρηματοδότησης υποβάλλεται ηλεκτρονικά στην ελληνική γλώσσα αποκλειστικά μέσω του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης Κρατικών Ενισχύσεων (OΠΣΚΕ)- (βλ. στα Σχετικά Έγγραφα) κάνοντας χρήση του τυποποιημένου στο OΠΣΚΕ Εντύπου Υποβολής Αίτησης Χρηματοδότησης (Ενδεικτικό Έντυπο στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι - Μέρος Α)- (βλ. στα Σχετικά Έγγραφα). Η τεχνική περιγραφή του προτεινόμενου έργου υποβάλλεται ως επισυναπτόμενο αρχείο σε μορφή μη επεξεργάσιμη (π.χ. pdf) ακολουθώντας τις υποδείξεις του Ενδεικτικού Έντυπου στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι - Μέρος Β-(βλ. στα Σχετικά Έγγραφα). Αιτήσεις χρηματοδότησης στις οποίες δεν έχουν συμπληρωθεί όλα τα υποχρεωτικά προς συμπλήρωση πεδία του OΠΣΚΕ, δεν θα είναι δυνατό να υποβληθούν.

Ο Δικαιούχος πραγματοποιεί είσοδο στο ΟΠΣΚΕ με τους κωδικούς TaxisNet της επιχείρησης ή/και του ερευνητικού οργανισμού και ορίζει Συντονιστή ΟΠΣΚΕ πράξης (έργου) για τη συγκεκριμένη δράση στο Προφίλ του. Σχετικές οδηγίες για αυτή τη διαδικασία μπορείτε να δείτε στην ενότητα 4 του παρόντος ενημερωτικού μηνύματος.

Για κάθε ερευνητική πρόταση ορίζεται ένα φυσικό πρόσωπο ως Συντονιστής ΟΠΣΚΕ του Έργου, ο οποίος διαχειρίζεται το σύνολο των απαιτούμενων ενεργειών του έργου από την έναρξη μέχρι και την ολοκλήρωση του.

Ένα μέλος της ομάδας έργου ορίζεται ως Επιστημονικός Υπεύθυνος του Έργου, ο οποίος θα πρέπει να διαθέτει εμπειρία στην επίβλεψη και τον συντονισμό ερευνητικών έργων καθώς και εις βάθος γνώση της θεματικής περιοχής του έργου. 

Τέλος, δηλώνεται στο ΟΠΣΚΕ ο Συντονιστής Φορέας του Έργου, ο οποίος ενεργεί ως κοινός εκπρόσωπος όλων των Φορέων που συμπράττουν και αναλαμβάνει την ευθύνη για τη συνολική διαχείριση του Έργου.
Ως ημερομηνία έναρξης ηλεκτρονικής υποβολής των αιτήσεων χρηματοδότησης ΟΠΣΚΕ ορίζεται η Πέμπτη 06.06.2024 και ώρα 12:00 με ΝΕΑ καταληκτική ημερομηνία για την Παρέμβαση ΙΙ τη Δευτερα 09.09.2024 και ώρα 15:00.

4. Δικαιολογητικά Υποβολής εκ μέρους του Α.Ε.Ι.
 
Για την έκδοση των απαραίτητων δικαιολογητικών απαιτείται η κατάθεση των παρακάτω στο Γραφείο Υποβολής Προτάσεων (proposals@rc.auth.gr) με εσωτερική καταληκτική ημερομηνία την Τρίτη 20 Αυγούστου 2024.

Ωστόσο, επειδή η πρώτη συνεδρίαση της Επιτροπής Ερευνών μετά το κλείσιμο του ιδρύματος θα πραγματοποιηθεί στις 21/8/2024, συστήνεται τα δικαιολογητικά να αποσταλούν έως τις 23/7/2024, με σκοπό να εγκριθούν τα Συμφωνητικά από τη Συνεδρίαση της Επιτροπής Ερευνών στις 24/7/2024, η οποία θα είναι η τελευταία πριν τις θερινές διακοπές. 

•        Συνοδευτικό Πρότασης-έντυπο Δ0, συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο από τον ΕΥ (βλ. στα Σχετικά Έγγραφα)
•         Υπεύθυνη Δήλωση υπογεγραμμένη από τον ΕΥ (βλ. στα Σχετικά Έγγραφα). Στη συγκεκριμένη Υπεύθυνη Δήλωση έχει συμπεριληφθεί ο όρος 16, ο οποίος αφορά σε δέσμευσή σας για κάλυψη της δαπάνης που θα προκύψει σε περίπτωση που η σύμπραξη στην οποία συμμετέχετε, δεσμευτεί στην Αίτηση Χρηματοδότησης σε υποβολή πατέντας και ο όρος αυτός δεν ικανοποιηθεί.
•        Συμφωνητικό Συνεργασίας μεταξύ των φορέων (βλ. στα Σχετικά Έγγραφα) με παρατηρήσεις από το Γραφείο Νομικής Υποστήριξης του ΕΛΚΕ για συζήτηση με τους εταίρους). Το Συμφωνητικό Συνεργασίας αποστέλλεται ανυπόγραφο για να περάσει από τη Συνεδρίαση της Επιτροπής Ερευνών.
•        Ονοματεπώνυμο, ΑΦΜ και Μοναδικός Κωδικός Συντονιστή για τον Συντονιστή ΟΠΣΚΕ πράξης (έργου) που έχει ορίσει η σύμπραξη, με σκοπό δοθούν δικαιώματα στον συγκεκριμένη χρήστη από τον Φορέα μας και να μπορεί έπειτα να επιλέξει τον Ειδικό Λογαριασμό Κονδυλίων Έρευνας του ΑΠΘ ως Δικαιούχο. 

Μετά την υποβολή των παραπάνω και την υπογραφή του Συμφωνητικού Συνεργασίας, οι Επιστημονικοί Υπεύθυνοι θα λαμβάνουν όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, όπως περιγράφονται στο Παράρτημα ΙΙ της Πρόσκλησης (βλ. στα Σχετικά Έγγραφα).

5. Διασύνδεση με Επιχειρήσεις

Οι ερευνητικές ομάδες / τα εργαστήρια που ενδιαφέρονται να έρθουν σε επαφή με επιχειρήσεις μέσω του Γραφείου Μεταφοράς Τεχνολογίας, προκειμένου να υποβάλλουν/συμμετέχουν σε προτάσεις Ερευνώ Καινοτομώ, μπορούν να συμπληρώσουν την ακόλουθη φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος. Το Γραφείο Μεταφοράς Τεχνολογίας πρόκειται να προωθήσει κατάλληλα τις εκδηλώσεις ενδιαφέροντος και θα επιδιώξει να φέρει σε επαφή τις ενδιαφερόμενες ομάδες του ΑΠΘ με επιχειρήσεις του δικτύου του. Για περισσότερες πληροφορίες οι Επιστημονικά Υπεύθυνοι/ες μπορούν να επικοινωνούν με το Γραφείο στο email tto@rc.auth.gr και στα τηλέφωνα 2310 994021, 994066, 994011.
 
6. Επικοινωνία-Πληροφόρηση 

Αναλυτικές πληροφορίες και ενημέρωση παρέχονται από το Γραφείο Πληροφόρησης της ΕΥΔ Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα» στο τηλέφωνο 801 11 36 300, στο email επικοινωνίας: infoepan@mou.gr και από την ΕΥΔΕ ΕΚ στην ηλεκτρονική διεύθυνση erevno-kainotomo@gsrt.gr.
Το συνολικό κείμενο της πρόσκλησης μπορείτε να το δείτε εδώ: https://rc.auth.gr/funding-list/single-funding/180125697 και στα Σχετικά Έγγραφα.
Για πληροφορίες και ενημέρωση για την πρόσκληση μπορείτε να απευθύνεστε στο Γραφείο Υποβολής Προτάσεων της ΜΟΔΥ ΕΛΚΕ στο email: proposals@rc.auth.gr και στα τηλέφωνα: 2310 994050, 4064, 4081 & 4044.

Πίσω στην λίστα