Παρασκευή 11 Νοεμβρίου 2022

Προκήρυξη διαγωνισμού με ηλεκτρονικές διαδικασίες κάτω των ορίων

95835 (294844/11-11-2022), Προμήθεια Εργαστηριακών Αναλωσίμων (66.824,71€, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ), Αρ. ΕΣΗΔΗΣ 177104

Προθεσμία υποβολής 29/11/2022

       Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης στo πλαίσιο του έργου «Νανοβιοτεχνολογική ενέσιμη εξωκυττάρια μήτρα ( ECM ) για αναγέννηση χόνδρου, εξατομικευμένη θεραπεία και ταυτοποίηση μεταβολιτών του «ατομικού» μικροβιώματος που εμπλέκονται στον εκφυλισμό των αρθρώσεων» με κωδικό 95835 και κωδικό MIS 5033644, με Επιστημονική Υπεύθυνη την κυρία Χολή – Παπαδοπούλου Θεοδώρα, καθηγήτρια Τμήματος Χημείας ΑΠΘ, το  οποίο υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος  «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ) 2014-2020, Ενιαία Δράση Κρατικών Ενισχύσεων Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης & Καινοτομίας «ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ», και συγχρηματοδοτείται από το Ελληνικό Δημόσιο και από την Ευρωπαϊκή Ένωση και ειδικότερα από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό με ηλεκτρονικές διαδικασίες κάτω των ορίων, για την κάλυψη των αναγκών του προαναφερθέντος έργου, με σκοπό την : «Προμήθεια Αναλωσίμων : Τμήμα Α. Χημικά Αντιδραστήρια - Αναλώσιμα μοριακής βιολογίας για την απομόνωση πλασμιδιακού DNA και DNA από αντιδράσεις PCR ή από πηκτές αγαρόζης, για την απομόνωση RNA, τη σύνθεση cDNA και τον έλεγχο έκφρασης γονιδίων με real time PCR (46.835,04€, συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ), Τμήμα Β. Θρεπτικά υποστρώματα για την καλλιέργεια ευκαρυωτικών κυττάρων (19.989,67€, συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ)».

 Η συνολική εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 66.824,71€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 6% & 24% (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: 61.516,80€, ΦΠΑ : 4.767,91€).

Πίσω στην λίστα