Παρασκευή 23 Σεπτεμβρίου 2022

Προκήρυξη διαγωνισμού με ηλεκτρονικές διαδικασίες κάτω των ορίων

74502 (241146/23-09-2022), Παροχή υπηρεσιών για την ψηφιοποίηση και διαχείριση των ενεργών φακέλων προσωπικού Α.Π.Θ. (124.000€), Αρ. ΕΣΗΔΗΣ :172916

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, στo πλαίσιο του έργου «Οργάνωση και Ψηφιοποίηση του Αρχείου των Ατομικών Φακέλων ΑΠΘ» με κωδικό 74502 και Επιστημονικά Υπεύθυνο τον κύριο Γεωργιάδη Πάτροκλο, Καθηγητή του τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών ΑΠΘ, το οποίο χρηματοδοτείται από τον Ειδικό Λογαριασμό Κονδυλίων Έρευνας ΑΠΘ, προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό, με ηλεκτρονικές διαδικασίες, κάτω των ορίων, για την κάλυψη των αναγκών του προαναφερθέντος έργου, με σκοπό την «Παροχή υπηρεσιών για την Ψηφιοποίηση και διαχείριση των ενεργών φακέλων προσωπικού Α.Π.Θ.».

Η συνολική προϋπολογιζόμενη συνολική δαπάνη του παρόντος διαγωνισμού ανέρχεται στο ποσό των  124.000€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: 100.000€, ΦΠΑ : 24.000€). 

Πίσω στην λίστα