Παρασκευή 19 Απριλίου 2024

Προκήρυξη ανοικτού λογαριασμού, με ηλεκτρονικές διαδικασίες, κάτω των ορίων

74696 (93137/18-04-2024) Προμήθεια εξοπλισμού : 630 smart watches για την ανάπτυξη και χρήση εφαρμογών καταγραφής της συμπεριφοράς (140.000,00€ πλέον ΦΠΑ), Αρ. ΕΣΗΔΗΣ 349243

Προθεσμία υποβολής προσφορών 08/05/2024.

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης στo πλαίσιο του έργου «Ερμηνεία της ψωριασικής αρθρίτιδας μέσω ανάλυσης δεδομένων από πολλαπλές πηγές και ανάπτυξη καινοτόμου εξατομικευμένου οικοσυστήματος ψηφιακής φροντίδας» με κωδικό 74696 και Επιστημονικά Υπεύθυνο τον κ. Λεόντιο Χατζηλεοντιάδη, καθηγητή του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών ΑΠΘ, το οποίο χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, στο πλαίσιο του Προγράμματος HORIZON 2021-2027 – Global Challenges and European Industrial Competitiveness, Health και χρηματοδοτείται από τον γενικό προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης (European Commission –Innovation and Networks Executive Agency), προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό με ηλεκτρονικές διαδικασίες κάτω των ορίων, για την κάλυψη των αναγκών του προαναφερθέντος έργου, με σκοπό την «Προμήθεια εξοπλισμού : 630 smart watches για την ανάπτυξη και χρήση εφαρμογών καταγραφής της συμπεριφοράς». Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 173.600,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: 140.000,00€, ΦΠΑ : 33.600,00€). Τα προς προμήθεια είδη κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV) : 18522000-4 - Ρολόγια χειρός. Κριτήριο κατακύρωσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής. Προσφορές γίνονται δεκτές για το σύνολο των απαιτήσεων. Δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες προσφορές που υποβάλλονται για μέρος τους. Η παράδοση των ειδών θα πραγματοποιηθεί στη Μονάδα Επεξεργασίας Σήματος και Βιοϊατρικής Τεχνολογίας Εργαστηρίου Τηλεπικοινωνιών, Κτήριο Δ Πολυτεχνικής Σχολής, 6ος Ορ., ΑΠΘ.

Πίσω στην λίστα