Πέμπτη 21 Μαρτίου 2024

Προκήρυξη ανοικτού λογαριασμού, με ηλεκτρονικές διαδικασίες κάτω των ορίων

75184 (63400/20-03-2024) Προμήθεια εξοπλισμού Τμήμα Α: Συσκευή σύνθεσης νανοσωματιδίων με μικροκυματική ακτινοβολία (30.000,00 πλέον ΦΠΑ). Τμήμα Β: Βιοχημικός αναλυτής ανίχνευσης πρωτεινών (20.000,00€ πλέον ΦΠΑ), Αρ. ΕΣΗΔΗΣ 346910

Προθεσμία υποβολής προσφορών 08-04-2024.

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης στo πλαίσιο του έργου «Συμπληρωματική βιο-πλατφόρμα γραφενίου για έγκαιρη ανίχνευση και παρακολούθηση της νόσου Αλτσχάιμερ» με κωδικό 75184 και Επιστημονικά Υπεύθυνο τον κ. Μαυροειδή Αγγελακέρη, καθηγητή του Τμήματος Φυσικής ΑΠΘ, το οποίο χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, στο πλαίσιο του Προγράμματος HORIZON 2021-2027 – Global Challenges and European Industrial Competitiveness, Digital, Industry and Space και χρηματοδοτείται από τον γενικό προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης (European Commission – Directorate General for Research and Innovation), προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό με ηλεκτρονικές διαδικασίες κάτω των ορίων, για την κάλυψη των αναγκών του προαναφερθέντος έργου, με σκοπό την «Προμήθεια εξοπλισμού: Τμήμα Α: Συσκευή σύνθεσης νανοσωματιδίων με μικροκυματική ακτινοβολία (37.200,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) και Τμήμα Β: Βιοχημικός αναλυτής ανίχνευσης πρωτεϊνών (24.800,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ)». Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 62.000,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: 50.000,00€, ΦΠΑ : 12.000,00€). Τα προς προμήθεια είδη κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV) : 42940000 Μηχανήματα για τη θερμική εξεργασία υλικών και 38434500 Βιοχημικοί αναλυτές Κριτήριο κατακύρωσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της τιμής. Προσφορές γίνονται δεκτές για το σύνολο των απαιτήσεων ανά τμήμα. Δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες προσφορές που υποβάλλονται για μέρος τους. Η παράδοση των ειδών θα πραγματοποιηθεί για το μεν Τμήμα Α στο ΚΕΔΕΚ-ΑΠΘ στην εργαστηριακή ομάδα ΜagnaCharta, για το δε Τμήμα Β στο ΚΕΔΕΚ-ΑΠΘ στην εργαστηριακή ομάδα LND.

Πίσω στην λίστα