Παρασκευή 05 Απριλίου 2024

Προκήρυξη ανοικτού λογαριασμού, με ηλεκτρονικές διαδικασίες, άνω των ορίων

75263 (69327/29-03-2024) Προμήθεια επιστημονικών οργάνων για την απεικόνιση, μέτρηση και αποτίμηση των παραγόμενων σωματιδίων: Τμήμα Α) Οπτικό σύστημα καταγραφής υψηλής ταχύτητας (Αξία χωρίς ΦΠΑ 68.548,39€), Τμήμα Β) Συγκρότημα άλεσης, καταγραφής μεγέθους και ζύγισης για την κοκκομετρική επεξεργασία και ανάλυση σωματιδίων (Αξία χωρίς ΦΠΑ 85.483,87€), Τμήμα Γ) Σύστημα Θερμομέτρησης Υψηλής Ταχύτητας (Αξία χωρίς ΦΠΑ 84.677,42€), Αρ. ΕΣΗΔΗΣ 348281

Προθεσμία υποβολής προσφορών 08-05-2024

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης στo πλαίσιο του έργου «Νέες βάσεις στη μεταμόρφωση της υγρής μεταλλουργίας σε καινοτόμα μέθοδο προσθετικής κατασκευής» με κωδικό 75263 και Επιστημονικά Υπεύθυνο τον κ. Νικόλαο Μιχαηλίδη, καθηγητή του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών ΑΠΘ, το οποίο χρηματοδοτείται από το Ελληνικό Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ.)., στο πλαίσιο της 5ης Προκήρυξης της Δράσης «Επιστήμη και Κοινωνία» - «Αιέν Αριστεύειν – Θεόδωρος Παπάζογλου» και χρηματοδοτείται από Εθνικούς Πόρους, προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό με ηλεκτρονικές διαδικασίες άνω των ορίων, για την κάλυψη των αναγκών του προαναφερθέντος έργου, με σκοπό την «Προμήθεια επιστημονικών οργάνων για την απεικόνιση, μέτρηση και αποτίμηση των παραγόμενων σωματιδίων Τμήμα Α: Οπτικό σύστημα καταγραφής υψηλής ταχύτητας (Αξία με ΦΠΑ 85.000,00€), Τμήμα Β: Συγκρότημα άλεσης, καταγραφής μεγέθους και ζύγισης για την κοκκομετρική επεξεργασία και ανάλυση σωματιδίων (Αξία με ΦΠΑ 106.000,00€), Τμήμα Γ: Σύστημα Θερμομέτρησης Υψηλής Ταχύτητας (Αξία με ΦΠΑ: 105.000,00€)». Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 296.000,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: 238.709,68€, ΦΠΑ : 57.290,32€). Τα προς προμήθεια είδη κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV) : 38651600-9-Ψηφιακές κάμερες και συμπληρωματικού CPV 42923200-4-Ζυγοί, 43414000-8 - Μηχανές εκτριβής, 38434000-6 – Αναλυτές. Κριτήριο κατακύρωσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της τιμής. Προσφορές γίνονται δεκτές για το σύνολο των απαιτήσεων ανά τμήμα. Δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες προσφορές που υποβάλλονται για μέρος τους. Η παράδοση των ειδών θα πραγματοποιηθεί στο Εργαστήριο Μεταλλογνωσίας, Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών, Πολυτεχνική Σχολή, ΑΠΘ.

Πίσω στην λίστα