Παρασκευή 20 Ιανουαρίου 2023

Προκήρυξη ανοικτού διαγωνισμού, με ηλεκτρονικές διαδικασίες, κάτω των ορίων

72595 (20470/2023), Προμήθεια εργαστηριακών αναλωσίμων (21.090€), Aρ. ΕΣΗΔΗΣ 182141

Προθεσμία Υποβολής 07/02/2023

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης στo πλαίσιο του έργου Ανάπτυξη εξειδικευμένης φαρμακευτικής οδοντόπαστας Πιλοκαρπίνης για την αντιμετώπιση της ξηροστομίας» με κωδικό έργου 72595 και επιστημονικά υπεύθυνο τον κύριο Μπαρμπαλέξη Παναγιώτη, επίκουρο καθηγητή του Τμήματος Φαρμακευτικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης,  το οποίο έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ) 2014-2020, Ενιαία Δράση Κρατικών Ενισχύσεων Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης & Καινοτομίας «ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ», και συγχρηματοδοτείται από το Ελληνικό Δημόσιο και από την Ευρωπαϊκή Ένωση και ειδικότερα από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), με βάση την Απόφαση Ένταξης με αρ. πρωτ.: ΕΥΔΕ ΕΤΑΚ 3585 και έχει λάβει κωδικό MIS : 5131383, προκηρύσσει για την κάλυψη των αναγκών του προαναφερθέντος έργου, διαγωνισμό με ηλεκτρονικές διαδικασίες κάτω των ορίων, με σκοπό την : "Προμήθεια Εργαστηριακών Αναλωσίμων"Η συνολική εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 21.090€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ  24% (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: 17.008,06€, ΦΠΑ : 4.081,94€).

 

 

 

 

 

Τα προς προμήθεια είδη κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV) : 33790000-4 - Εργαστηριακά είδη, είδη υγιεινής ή φαρμακευτικά είδη από γυαλί.

Κριτήριο κατακύρωσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά (βάσει τιμής).

Προσφορές γίνονται δεκτές προσφορές για το σύνολο των απαιτήσεων. Δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες προσφορές που υποβάλλονται για μέρος τους.

 

Η παράδοση των ειδών θα πραγματοποιηθεί στο Τμήμα Φαρμακευτικής ΑΠΘ, Εργαστήριο Φαρμακευτικής Τεχνολογίας, Θεσσαλονίκη.

Πίσω στην λίστα