Τετάρτη 28 Δεκεμβρίου 2022

Προκήρυξη ανοικτού διαγωνισμού, με ηλεκτρονικές διαδικασίες, κάτω των ορίων

72593 (335404/27-12-2022), Προμήθεια Εργαστηριακών Αναλωσίμων, Συνολικός Προϋπολογισμός (31.000€)

Προθεσμία υποβολής 11/01/2023

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης στo πλαίσιο του έργου «Ανάπτυξη σκευασμάτων λουτεολίνης για την αντιμετώπιση της περιοδοντίτιδας» με κωδικό 72593 και Επιστημονικά Υπεύθυνη την κυρία Ασημοπούλου Ανδρεάνα, Αναπλ. Καθηγήτρια του Τμήματος Χημικών Μηχανικών ΑΠΘ, το οποίο έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα, Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ) 2014-2020, Ενιαία Δράση Κρατικών Ενισχύσεων Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης & Καινοτομίας «ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ», με βάση την απόφαση ένταξης με αρ. πρωτ. 3585/2021 της ΕΥΔΕ ΕΤΑΚ και έχει λάβει κωδικό MIS 5131386 και συγχρηματοδοτείται από το Ελληνικό Δημόσιο και από την Ευρωπαϊκή Ένωση και ειδικότερα από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό με ηλεκτρονικές διαδικασίες κάτω των ορίων, για την κάλυψη των αναγκών του προαναφερθέντος έργου, με σκοπό την: «Προμήθεια εργαστηριακών αναλωσίμων : Τμήμα Α. Γενικά εργαστηριακά αναλώσιμα (9.000,00€), Τμήμα Β. Αέρια (5.000,00€), Τμήμα Γ. Διαλύτες (5.000,00€), Τμήμα Δ. Γυάλινα σκεύη (5.000,00€), Τμήμα Ε. Αναλώσιμα αέριας χρωματογραφίας (7.000,00€)». Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των  31.000,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: 25.000,00€, ΦΠΑ : 6.000,00€). Τα προς προμήθεια είδη κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV) : 44832000-1 (Διαλύτες), 24000000-4 (Χημικά προϊόντα), 24100000-5 (Αέρια), 33793000-5 (Γυάλινα είδη εργαστηρίου), 38437110-1 (Ρύγχη σιφωνίων (πιπετών)), 33141000-0 (Μη χημικά ιατρικά αναλώσιμα υλικά μιας χρήσεως και αιματολογικά αναλώσιμα υλικά). Κριτήριο κατακύρωσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά (βάσει τιμής). Γίνεται δεκτή η υποβολή μερικής προσφοράς ανά τμήμα. Απαραίτητη προϋπόθεση για την υποβολή μερικής προσφοράς είναι αυτή να αφορά το σύνολο του τμήματος. Σε περίπτωση που ο υποψήφιος επιθυμεί να υποβάλει προσφορά για το σύνολο του διαγωνισμού θα πρέπει, με ποινή αποκλεισμού, να υποβάλει προσφορά ξεχωριστά για κάθε τμήμα. Ο μέγιστος αριθμός τμημάτων που μπορεί να ανατεθεί σε έναν προσφέροντα ορίζεται σε: όλα τα τμήματα.

Πίσω στην λίστα